Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 1 665 206,51 zł

Dofinansowanie: 815 211,59 zł

Wkład własny: 670 753,48 zł

Zakres prac:

W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek drogi o łącznej długości 337 m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji wyniosła 1 665 206,51 zł, z czego 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych stanowi kwota 815 211,59 zł, pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych, z kolei kwota 783 379,52 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace prowadziło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” sp. z o. o. oraz Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c..