Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 303 126,59 zł

Dofinansowanie: 150 025,00 zł

Wkład własny: 153 101,59 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kosiorki - Kolonia-Kosiorki o długości 2 228 m. Wartość robót wyniosła 303 126,59 zł, z czego 50% wydatków związanych z realizacją projektu tj. 150 025,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa naturalnego, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie wjazdów żwirowych zagęszczonych mechanicznie, remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz oczyszczenie przydrożnych rowów, celem odwodnienia korpusu drogowego. Przebudowę drogi realizowała firma KUNICCY Sp. c. Paweł Kunicki Robert Kunicki z Brańska.