066

 

Od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w formie papierowej, będzie można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Dobry Start 300+” na okres świadczeniowy 2020/2021. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję otrzymywania świadczenia.

300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

 

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

  • Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

  • Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. 4 (parter), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal https://empatia.mpips.gov.pl/, Profil Zaufany, oraz bankowość elektroniczną.

 

pobierz

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
2. Załącznik do wniosku

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

067