Rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składnia wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na wychowaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek w chwili składania wniosku.
 
Komu przysługuje:

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Jakie dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość 
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza.  

 

Wniosek:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, osoba do kontaktu: Alina Klejzerowicz tel 86 277 11 45 wew. 27 lub w wersji elektronicznej poprzez stronę empatia.mpips.gov.pl.

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl  - lista jest aktualizowana na bieżąco.