Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Aktem prawnym regulującym działalność pomocy społecznej jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin w integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się do siedziby ośrodka. Pomoc może być przyznana również z urzędu lub na wniosek innej osoby. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz dołączyć inne wymagane dokumenty.

 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie potwierdzające powyższy fakt
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o niepełnosprawności i odcinek renty
 • emeryt - odcinek emerytury
 • rolnicy - zaświadczenie potwierdzające wielkość posiadanego gospodarstwa i potwierdzenie o opłaconej składce KRUS.

Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starająca się o pomoc, gdzie przeprowadza wywiad środowiskowy. Rozpoznaje sytuację socjalno-bytową i na tej podstawie planuje pomoc. Na każdą formę pomocy wydawana jest decyzja administracyjna.

 

Rodzaje świadczonej pomocy:

 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
 • świadczenia w formie opłacania składek: składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • świadczenia niepieniężne: pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawianie pogrzebu, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa" (POPŻ)
 • pomoc w formie usług opiekuńczych: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacyjna i rehabilitacja, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, uczestnictwo w Ośrodkach Wsparcia i Środowiskowym Domu Samopomocy, pobyt w Domach Pomocy Społecznej
 • opieka nad dziećmi: uczestnictwo dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe, zaliczka alimentacyjna
 • dodatki mieszkaniowe
 • kryterium dochodowe:
  - osoba samotnie gospodarująca 2862,19 zł
  - osoba w rodzinie (gospodarstwo wieloosobowe) 2146,64 zł
 •  praca socjalna

 

Kryterium dochodowe:

word

 

Fundusz Alimentacyjny:
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dostaną rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1209 zł netto jednak rodziny nie dostaną więcej, niż przyznał sąd.

 

Zespół Interdyscyplinarny

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 11 45 wew. 12