Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu (ŚDS) funkcjonuje od 1 grudnia 2014 r. jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem obejmującym wsparciem 30 osób z terenu miasta i gminy Ciechanowiec (przewlekle psychicznie chorych - typ A, upośledzonych umysłowo - typ B, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C).

 

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Dom świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

 

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika. W placówce prowadzone są treningi: funkcjonowania społecznego, komunikacji interpersonalnej, kulinarne, rozwiązywania problemów. Uczestnicy ŚDS mają do dyspozycji pracownie: Rękodzieła Artystycznego, Plastyczną, Twórczości Kreatywnej, Kulinarną, Terapii Ruchowej, gdzie nabywają i rozwijają praktyczne umiejętności, pod okiem instruktorów terapii zajęciowej. Poza tym w ciągu dnia wspólnie spożywają posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego, poprawiają sprawność fizyczną, spędzają czas na wspólnych rozmowach i zajęciach grupowych. Uczestnicy w ramach zajęć mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej. ŚDS zapewnia transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez dyrektora Domu oraz powrót do domu.

 

Zasady korzystania z usług ŚDS

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, jego rodziny, bądź opiekuna, na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS. Odpłatność uzależniona jest od dochodu uczestnika.

 

Skierowanie do ŚDS wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS w Ciechanowcu. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalonego przez dyrektora ŚDS. Zarówno uczestnik, jak i jego rodzina/opiekun zostają poinformowani o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.