Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła 1 maja 2004 r. nowy system wsparcia dla rodziny. Są to następujące grupy świadczeń:

 
Świadczeniami rodzinnymi są:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 • świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 
Świadczenia rodzinne przysługują:
   1. obywatelom polskim
   2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń
 
Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - dla mieszkańców gminy Ciechanowiec będzie to Burmistrz Ciechanowca. 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
 
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, realizujący świadczenia rodzinne. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl