003

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nr projektu POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17

 • Beneficjenci: Lider projektu - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu - Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego
 • Planowany okres realizacji: 01.03.2018 r. - 28.02.2020 r.
 • Wartość projektu: 4 083 301,00 zł
 • Dofinansowanie: 3 836 226, 00 zł

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
przeprowadzenie 60 godzin szkoleń na grupę (15 spotkań po 4 godz.) oraz 12 godzin animacji (3 spotkania po 4 godz.);
zajęcia organizowane będą na terenie gmin z województwa podlaskiego;
dla uczestników projektu przewidziany jest catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Opis projektu:
Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego od marca 2018 roku zrealizują projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.

Projekt pt. „Cyfrowy Senior” będzie realizowany po podpisaniu porozumień o współpracy z zainteresowanymi gminami na terenie województwa podlaskiego. Każde porozumienie przewiduje utworzenie średnio 10 osobowych grup szkoleniowych na terenie każdej gminy. W gestii samorządu lokalnego jest wskazanie osób, które zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały na terenie każdej gminy w miejscu wskazanym przez samorząd lub bezpośrednio przez uczestników szkoleń.

Projekt jest tak skonstruowany, aby w jego realizację włączyć w aktywne formy spędzania czasu, przeplatane nauką obsługi komputera przede wszystkim osoby pozostające już poza głównym nurtem życia zawodowego. Zajęcia informatyczne połączone będą np. z innymi zajęciami prowadzonymi przez animatorów, seniorów ochotniczych straży pożarnych, kół parafialnych, członków chórów parafialnych itp. Inicjatywa zagospodarowania czasu seniorom uczestniczącym w projekcie poza scenariuszami zajęć dydaktycznych będzie należała do uczestników projektu. Dotyczy to przede wszystkim zajęć animacyjnych podczas, których jego uczestnicy będą opracowywali merytorycznie i graficznie w formie prezentacji ciekawe inicjatywy podejmowane w przeszłości lub współcześnie na terenie własnej gminy. Każda grupa uczestników projektu zostanie objęta wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.) i animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Fecebooka, Yoo Tuba oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.

Cel główny: Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Planowane efekty:
Wsparciem zostanie objętych 1719 osób w wieku 65+ oraz 133 osoby w wieku 18-64 na terenie 8 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 72 wiejskich z województwa podlaskiego. Planowane formy wsparcia to szkolenia oraz animacje w zakresie samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Tematyka szkoleń:

 • Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory.
 • Przeglądanie i analiza informacji.
 • Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna.
 • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.
 • Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
 • Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja.
 • Aktywność obywatelska e-Urząd.
 • Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług.
 • Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.
 • Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.
 • Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby.
 • Wiadomości lokalne, planowanie podróży.
 • Korzystanie z możliwości portalu YouTube.
 • Zakładanie profilu na portalu Facebook.
 • Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

 

Strona internetowa projektu: www. seniorcyfrowy.pl