002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Nr projektu RPO.09.01.00-20-0236/18

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania i Edukacji Rynku Pracy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
 • Planowany okres realizacji: 1.01.2019 r. - 30.11.2019 r.
 • Wartość projektu: 316 620 zł
 • Dofinansowanie: 300 750 zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i kursów takich jak:

1. Dla osób dorosłych:

 • BHP
 • Pierwsza pomoc
 • Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych
 • Opiekun dziecięcy wraz z przewozem dzieci
 • Robotnik gospodarczy

2. Dla młodzieży:

 • Patent sternika motorowodnego
 • Florysta
 • ECDL BASE

Ponadto beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.