004

 

Informujemy, że Gmina Ciechanowiec w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs / projekt - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymała 169.530,00  PLN na realizację swojego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach”.

 

W ramach projektu 20 uczniów i 4 opiekunów/ nauczycieli wyjdzie BEZPŁATNIE na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Grecji.

Młodzież podniesie swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego i greckiego, z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej, historii i kultury Grecji oraz kompetencji cyfrowych. W ramach mobilności przewidziano także bogaty program kulturowy, wycieczki krajoznawcze i historyczne, zajęcia taneczne i muzyczne oraz warsztaty TIK.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej w Łempicach / Gminie Ciechanowiec. Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację mobilności zagranicznej uczniów do Grecji. Zaangażowanych zostanie 20 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy pełnić będą role osób towarzyszących (opieka nad uczniami, mentoring, monitoring realizowanego programu i warunków). Projekt zakłada także realizację innych celów jakościowych i ilościowych, do których należą:

1. Zdobycie przez 20 uczniów szkoły, zestawu kompetencji kluczowych, które umożliwią im osiągnięcie lepszych wyników w nauce.

2. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 16 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, pochodzących z terenów wiejskich, posiadających dysfunkcje (uczniowie niepełnosprawni), z rodzin o niskich dochodach.

3. Stworzenie 20 certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, które będą zapewniać odpowiednią walidację osiągniętych efektów i rezultatów kształcenia.

4. Rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji.  

5. Zaangażowanie przynajmniej 6 nauczycieli w działania projektowe, które zawierać się będą nie tylko w przeprowadzeniu przygotowań czy wyjeździe na mobilność, ale także przygotowaniu dokumentacji projektowej, zarządzaniu projektem czy zapewnieniu jego odpowiedniej jakości.

6. Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych zaświadczeniami odbycia kursów przygotowania językowego oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazję
w praktyce korzystać z języka angielskiego czy nawet z podstaw języka greckiego.

7. Promocja szans i możliwości jakie oferowane są przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

8. Nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia ogólnego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynić się ma także do podniesienia jakości kształcenia w szkołach z terenu Gminy Ciechanowiec.

9. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

10. Rozwój kompetencji społecznych i kulturowych dzięki wymianie doświadczeń między uczniami z terenu Gminy Ciechanowiec a uczniami szkoły partnerskiej.  

 

 

pobierz