wiedza edukacja rozwój

 

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego", celem którego jest podniesienie jakości obsługi inwestora w Urzędzie i zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

 

Głównym celem Projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej 30 jednostkach samorządu terytorialnego (w tym 2 miastach średnich) z 60 jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie (w tym 4 miast średnich).

 

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Wartość projektu: 602 687,50 zł
Dofinansowanie z UE: 507 945,02 zł

 

Planowane działania:

  • Szkolenia z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
  • Audyty na początku realizacji Projektu i na koniec jego realizacji.
  • Doradztwo indywidualne dla jednostek samorządu terytorialnego, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej wg standardów, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną jst, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji Projektu, ułatwianiu kontaktów między uczestnikami szkoleń, bezpośredniej współpracy z uczestnikami nad rozwiązaniem ich problemów, kontroli stanu realizacji wdrażania standardów.
  • Konferencja - lokalne sieci współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.

 

Więcej na stronie projektu Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego