002

 

23 grudnia 2020 r. Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie - o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Transport odbywał się będzie przy użyciu samochodu osobowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 366 971,75zł
Wkład Funduszy Europejskich: 309 283,79 zł

 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy. Istniejący transport drogowy nie rozwiązuje potrzeby w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

 

Z usługi transportowej door-to-door, będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia. Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, czy słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych.
 • Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej.
 • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

 

Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 r.

 

W okresie trwałości projektu (32 miesiące po zakończeniu jego realizacji), usługa świadczona jest za opłatą w wysokości 50 gr netto za każdy przejechany kilometr.

 

Biuro projektu:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15

 • Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
  - 86 277 11 45 wew. 16, 38
  - 727 705 341

 • skrytka ePuap: /7d0kley88z/skrytka

 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych