002

 

W grudniu 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie Ciechanowiec kolejne wsparcie w kwocie 366 971,75 zł. na transport osób niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zadanie zostanie w całości sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku, a jego głównym celem będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy Ciechanowiec usług indywidualnego transportu door-to-door. Na potrzeby świadczenia usług door-to-door przez gminę zakupiony zostanie pojazd, który zostanie wyposażony w niezbędne sprzęty ułatwiające przewóz osób z niepełnosprawnością tj. dodatkowe poręcze, pochylnię, pasy, itp.

 

Z usługi door-to-door będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Szczegółowy zakres pomocy zostanie określony regulaminem w czasie realizacji projektu.