002

 

Gmina Ciechanowiec otrzymała trzy dofinansowania z dwóch Programów, z funduszy których zostanie utworzony żłobek dla dzieci z terenu gminy Ciechanowiec.

 

Pierwsza dotacja dotyczy zadania „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie. Wartość projektu 778 536,07 zł, w tym dofinansowanie 661 086,07 zł.

 

Drugie dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację Programu Maluch +, wspierającego tworzenie placówek opiekuńczych (żłobków). W ramach zadania zostaną utworzone miejsca opieki dla 32 dzieci do 3 roku życia z terenu gminy Ciechanowiec. Wartość planowanej inwestycji wynosi 1 195 210,86 zł, w tym kwota dofinansowania 954 716,89 zł.

 

Trzecie przyznane wsparcie, w ramach resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Program Maluch +, zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowoutworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł.

 

W ramach projektów zaplanowano: przebudowę parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5, zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi i pomieszczeń personelu, dostosowanie siedziby do potrzeb dzieci, w tym wyposażenie pomieszczeń na pobyt zbiorowy, sal do leżakowania, łazienek, pokoju pielęgniarki, świetlicy, szatni i pomieszczenia gospodarczego.

Rekrutacja do projektu: link

Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec