001

Pieczęć jest jednym z najstarszych, obok herbu, symboli samorządu miejskiego. Jako oznaka lokalnej wspólnoty samorządowej może być doskonałym narzędziem tworzenia i utrwalania patriotyzmu lokalnego oraz promocji miasta. Współczesny wzór pieczęci nawiązuje do jej historycznych wizerunków pochodzących z dwóch XVI-wiecznych zachowanych dokumentów uprawomocnionych pieczęciami papierowo-opłatkowymi. Starszy z dokumentów (z 1549 roku), dotyczący handlu zbożem, znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Drugi dokument (z 1570 roku), dotyczący podatków pobieranych od mieszkańców Ciechanowca, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Odcisk pieczęci na obu dokumentach jest okrągły, w otoku umieszczony jest majuskulny napis: SIGILLUM CIVITATIS CIECHANOVIENSIS, wewnątrz znajduje się tarcza herbowa, zwieńczona półotwartą koroną (książęcą), na której znajdują się dwa skrzyżowane klucze, z piórami skierowanymi do góry. Pomiędzy piórami znajduje się gwiazdka.

 

Obecna pieczęć jest okrągła, w otoku ma napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami „Gmina” i „Ciechanowiec” umieszczone są dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku pieczęci znajduje się godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz, z sześcioramienną gwiazdką między nimi.


Zasady używania pieczęci Gminnej

Pieczęć Gminy Ciechanowiec jest symbolem gminy używanym przez Burmistrza oraz Radę Miejską do oznaczania: listów gratulacyjnych, dyplomów i nagród Burmistrza Ciechanowca, dyplomów Honorowego Obywatela Miasta Ciechanowca, druków okolicznościowych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Burmistrz Ciechanowca lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.

 

Ponieważ pieczęć jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości użycia jej wizerunku normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Wizerunek pieczęci może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.