1. Ochrona symboli Gminy

 1. Herb, flaga, sztandar i pieczęć stanowią symbole gminy.
 2. Symbole gminy podlegają ochronie prawa.
 3. Symbole gminny mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Symbole gminy mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych z uzyskiwaniem dochodu wyłącznie za zgodą Burmistrza wyrażoną pisemnie na wniosek zainteresowanych.
 5. Wniosek, w którym mowa w ust. 4 powinien wskazywać sposób i formę używania wizerunku herbu, flagi lub pieczęci gminy oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu, flagi lub pieczęci gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych.
 6. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych.
 7. Burmistrz Ciechanowca może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu, flagi lub pieczęci gminy, jeżeli będzie on używany niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności i warunków użycia wizerunku herbu, flagi lub pieczęci zgodnego z wzorcami zawartymi w załącznikach, podejmuje w każdym przypadku Burmistrz Ciechanowca.
 9. Kto lży, wyszydza lub w inny sposób znieważa symbole gminy podlega ściganiu z urzędu i karze przewidzianej w odrębnych przepisach.

 

II. Herb Gminy Ciechanowiec

 1. Wzór herbu określa załącznik do Statutu Gminy Ciechanowiec.
 2. Herb gminy umieszcza się w sali Rady Miejskiej i innych pomieszczeniach, w których pożądane jest oznaczenie herbem, oraz na budynkach gminnych, zawsze poniżej herbu państwowego.
 3. Herbu gminy można używać na drukach urzędowych instytucji gminnych, na wizytówkach radnych i urzędników gminnych.
 4. Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej.
 5. Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnymi, można użyć samego godła herbu.
 6. Dopuszcza się używanie herbu gminy (godła gminy) w formie niebarwnej grafiki.
 7. Herb lub jego godło może być używane wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku do Statutu Gminy.


III. Flaga Gminy Ciechanowiec

 1. Wzór flagi określa załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec.
 2. Flagę gminy wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych, w miejscach publicznych w czasie uroczystości państwowych i innych.
 3. Flaga może być wywieszona także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz domach prywatnych w czasie uroczystości oraz innych imprez.
 4. Każde użycie flagi, poza wyżej wymienionymi, wymaga zgody Burmistrza.
 5. Flaga może być używana włącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej.


IV. Sztandar Gminy Ciechanowiec

 1. Sztandar Gminy jest symbolem Gminy przechowywanym w sali obrad Rady Miejskiej.
 2. Sztandar Gminy jest uroczyście wystawiony w sali w czasie obrad Rady Miejskiej oraz noszony przed nią w czasie wystąpień in gremio lub gdy jest reprezentowana przez jej przedstawiciela.
 3. Sztandar może być wykorzystywany w sytuacjach przewidzianych dla flagi.
 4. Używanie sztandaru w sytuacjach przewidzianych niniejszym regulaminem wymaga powołania spośród Radnych Miejskich pocztu sztandarowego, składającego się z trzech osób.
 5. Poczet sztandarowy w sytuacjach wymagających obecności sztandaru nosi białe rękawiczki i szarfę przez lewe ramię w barwach narodowych (gminy).
 6. Poczet sztandarowy w sytuacjach wymagających obecności sztandaru wprowadza i wyprowadza sztandar zgodnie z zasadami ceremoniału sztandarowego.


V. Pieczęć Gminy Ciechanowiec

 1. Wzór pieczęci określa załącznik do Statutu Gminy Ciechanowiec.
 2. Pieczęci z napisem w otoku: GMINA CIECHANOWIEC używa Burmistrz oraz Rada Miejska na swoich nadrukach.
 3. Pieczęć Gminy Ciechanowiec jest symbolem gminy używanym do oznaczania:
  a)  listów gratulacyjnych
  b)  dyplomów i nagród Burmistrza Ciechanowca
  c)  dyplomów Honorowego Obywatela Miasta Ciechanowca
  d)  druków okolicznościowych
  e)  materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Burmistrz Ciechanowca lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.
 4. Wykorzystanie, w tym komercyjne, wizerunku pieczęci Gminy Ciechanowiec przez inne podmioty, wymaga każdorazowej zgody Burmistrza Ciechanowca.
 5. Pieczęć może być używana włącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku do Statutu Gminy.