Burmistrz Ciechanowca jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatnicy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, są obowiązani składać organowi podatkowemu, informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami, w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz z załącznikami, w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikami.

Obowiązek składania informacji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Wpłat z tytułu podatków należy dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030