Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny są zobowiązane odprowadzać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów
  • posiadaczami samoistnymi lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 r.

  • 0,220 m3 drewna x 194,24 zł/1m3 = 42,7328 zł/1ha

 

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Ciechanowiec w 2021 r.

  • 0,220 m3 drewna x 196,84 zł/1m3 = 43,3048 zł/1ha

 

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Ciechanowiec w 2022 r.

  • 0,220 m3 drewna x 212,26 zł/1m3 = 46,6972 zł/1ha