Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest burmistrz. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji wydawanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 r.

  • Dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego gruntów): 2,5 q x 51 zł/1q = 127,50 zł/1ha
  • Dla pozostałych gruntów: 5 q x 51 zł/1q = 255 zł/1ha

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Ciechanowiec w 2021 r.

  • Dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego gruntów): 2,5 q x 53 zł/1q = 132,50 zł/1ha
  • Dla pozostałych gruntów: 5 q x 53 zł/1q = 265 zł/1ha

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Ciechanowiec w 2022 r.

  • Dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego gruntów): 2,5 q x 55 zł/1q = 137,50 zł/1ha
  • Dla pozostałych gruntów: 5 q x 55 zł/1q = 275 zł/1ha