Ulga inwestycyjna

Przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
  • zakup i zainstalowanie:
    - deszczowni
    - urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
    - urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
  • jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów od należnego podatku (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie danej gminy, w której została dokonana inwestycja). Ulga tego typu z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 

Ulga z powodu stanu klęski żywiołowej

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej miejscowy wójt może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym (uwzględnia się przy tym wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego). Ulgę z powodu stanu klęski żywiołowej przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym stan klęski został wprowadzony. Jeżeli stan został wprowadzony po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.