Zwolnienia od podatku od nieruchomości
(na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.)

Oprócz gruntów z infrastrukturą kolejową, portową, lotnisk użytku publicznego zwolnione z podatku od nieruchomości są m.in.:

 • budynki gospodarcze lub ich części:
  a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
  b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
 • znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
  a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
  b) budynki i budowle trwale związane z gruntem
 • będące własnością Skarbu Państwa:
  a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
  b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
 • budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
  a) osiągnęli wiek emerytalny,
  b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
  c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m² oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, zgodnie z jej aktem założycielskim
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 • grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów
 • budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości
(na podst. uchwały nr 176/XXXI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2017 r.)

 • budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • budynki mieszkalne lub ich części położone w obrębie miasta Ciechanowiec, znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym
 • budynki mieszkalne lub ich części oraz budynki pozostałe niewymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych położone na terenie sołectw: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce-Basie, Koce-Schaby, Kosiorki, Koce-Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze.

Zwolnienia nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielane w ramach pomocy de minimis
(na podst. uchwały nr 104/XVII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis)

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis obowiązuje do 31.12. 2020 r.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • stanowiące nowe inwestycje budynki, budowle, lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeżeli nowa inwestycja polega na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, a skutkuje koniecznością wykonania, na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane, z wyłączeniem robót budowlanych, polegających na przebudowie istniejących budynków, budowli lub ich części
 • nowo nabyte budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

Zwolnieniem obejmuje się budowle, budynki lub ich części i grunty wymienione w ust. 1, zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym związane z nowo utworzonymi miejscami pracy.

Zwolnienie przysługuje na okres:

 • 1 roku, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 2 do 3 miejsc pracy
 • 2 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 4 do 7 miejsc pracy
 • 3 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 8 do 15 miejsc pracy
 • 4 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 16 do 30 miejsc pracy
 • 5 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono powyżej 30 miejsc pracy.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia u podatnika, potwierdzony dokumentami, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Stworzone zatrudnienie musi stanowić wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego miesięcznego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wzrost zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną z ostatnich miesięcy poprzedzających wzrost zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy do obliczeń uwzględnia się okres krótszy od wymaganego tj. maksymalnie możliwy do wykazania.
Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnia się pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na terenie gminy Ciechanowiec.

W przypadku spełnienia warunków uprawniających do pomocy, zwolnienie przysługuje:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono kompletną dokumentację
 • od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu, w którym złożono kompletną dokumentację

Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, przez okres udzielonego zwolnienia od dnia jego uzyskania.

Zwolnienie nie przysługuje podatnikom:

 • zalegającym z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Ciechanowiec
 • wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, ma obowiązek przedłożenia:

 • decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania
 • zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia
 • wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy na dzień złożenia przez podatnika wniosku
 • zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Przez okres korzystania z pomocy de minimis podatnik jest zobowiązany do przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego zaświadczeń albo oświadczeń i informacji.
O utracie praw do zwolnienia przedsiębiorca korzystający z niego obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

Prawo do zwolnienia wygasa:

 • z upływem okresu zwolnienia
 • z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji
 • z dniem ogłoszenia upadłości podatnika
 • z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem.