Zwolnienia od podatku rolnego
(na podst. art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym - t.j. Dz.U. z 2020 poz. 333 z późn. zm.)

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
 • grunty położone w pasie drogi granicznej
 • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie
 • grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania
 • grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów
 • grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów
 • użytki ekologiczne
 • grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach
 • grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
  a) osiągnęli wiek emerytalny,
  b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
  c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 • grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe

Zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
(na podst. uchwały nr 67/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej)

Zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej stosuje się na wniosek podatnika. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza.Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

Warunki zwolnienia, które muszą być spełnione łącznie:

 • zaprzestanie uprawy roślin
 • nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe
 • nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe
 • utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji o zwolnieniu.
Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.