Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

 • uzyskanie zezwolenia Burmistrza Ciechanowca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
 • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów agresywnych w kaganiec
 • prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu;

 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

 • stały i skuteczny dozór
 • zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów agresywnych
 • natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

 

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Uwaga! Właściciele zwierząt oraz osoby utrzymujące zwierzęta nie powinny w szczególności pozostawiać zwierzęcia bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest właściwie uwiązane albo miejsce, gdzie przebywa nie jest właściwie ogrodzone.

 

Przepisy karne - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821) Art. 77 [Nieostrożność ze zwierzęciem]

 • § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany
 • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany

Podstawa prawna:

 • uchwała nr 121/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. dz. U. Z 2019 r. Poz. 2010 z późn. zm.)
 • Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821)