Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

 

Numer rachunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu 03 8749 0006 0000 0084 2000 0130

 

Na podstawie Uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku oraz Uchwały Nr 173/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec wynosi:

 • 18 zł/osobę - gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
 • 36 zł/osobę - gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawkę określa Urząd w drodze decyzji administracyjnej).

 

  Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny Właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
Pojemnik 0,12 m³ 6,34 zł 25,36 zł
Pojemnik 0,24 m³ 12,69 zł 50,76 zł
Pojemnik 1,10 m³ 58,20 zł 232,80 zł
Pojemnik KP-7 7 m³ 370,41 zł 1 481,64 zł
 
 
W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:
 • 181,90 zł/rok - gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
 • 363,80 zł/rok - gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:
 • pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m² (1-2 osoby), 0,24 m², 1,10 m²
 • pojemniki KP-7 o pojemności 7 m²
 • worki polietylenowe LDPE o pojemności 0,12 m² do selektywnej zbiórki odpadów
 
Obowiązują następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów:
 • żółty do gromadzenia opakowań z metali i tworzyw sztucznych
 • zielony do gromadzenia opakowań szklanych
 • niebieski do gromadzenia papieru i tektury
 • brązowy do gromadzenia odpadów zielonych i ulegających biodegradacji
 • szary do gromadzenia popiołu i żużlu
 
Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (zmieszanych):
 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do październik raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i raz na tydzień z budynków wielorodzinnych

 

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych, z wyłączeniem bioodpadów:

 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - raz na miesiąc

 

Częstotliwość wywozu bioodpadów:

 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie


Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - raz w roku.
Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności od potrzeb.
Odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony) - raz w roku.
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektoremPrzedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. w Ciechanowcu tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy dostarczeniu odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów. Osoby wywożące nielegalnie odpady, będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

 

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi