Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady;
4) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które podlegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5) przedsiębiorcy – podmiot wyłoniony przez gminę w drodze przetargu i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Ciechanowca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców miejskich, ogrodów;
7) opakowaniach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć opakowania wykonane, z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów, wymienianych w załączniku nr 1 do tzw. ustawy o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy użyciu prostych metod fizycznych;
8) zużytych bateriach i akumulatorach – baterie i akumulatory będące odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
9) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – odpady obojętne pochodzące z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe;
10) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
11) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
12) zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;
13) selektywnym zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;
14) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
15) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§ 3.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, opisanych w Rozdziale 3, służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) zlokalizowanie pojemników na odpady w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób korzystających z tych pojemników oraz dla pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
3) dbanie o nieprzepełnianie odpadami pojemników, uwzględniając ich pojemność zgodnie z zapisami Rozdziału 3 niniejszego Regulaminu oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół pojemników;
4) na nieruchomości, do której nie ma doprowadzonej sieci kanalizacyjnej, zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego;
5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy;
6) obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) w strumieniu odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości obowiązkowo należy wydzielić następujące frakcje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony,
g) odpady zielone;
8) właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w pojemniku, umyć je tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości;
9) przekazywanie przedsiębiorcy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon i przeterminowanych leków i chemikaliów w ustalonym odpowiednio wcześniej czasie lub samodzielne dostarczanie w zależności od potrzeb do punktów selektywnej zbiórki odpadów, a także do punktów zbiórki organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta;
10) możliwość indywidualnego kompostowania w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji (w tym także odpadów kuchennych) i odpadów zielonych lub selektywne gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich dla przedsiębiorcy;
11) gromadzenie i przekazywanie odpadów wielkogabarytowych przedsiębiorcy w określonym miejscu i czasie;
12) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorcy) do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów;
13) odpady niebezpieczne muszą być zbierane do pojemników w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem;
14) odpowiednie zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest (m. in.: eternitu i płyt azbestowo-cementowych – w przypadku, gdy dokonywane jest usuwanie azbestu lub materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości) przed pyleniem do czasu ich odbioru przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia do demontażu, odbioru i unieszkodliwienia;
15) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach śniegu, błota, lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w odpowiednim stanie czystości;
16) usuwanie lodu i śniegu z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
17) mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niepublicznej może odbywać się tylko w miejscach wyposażonych w trwałą, utwardzoną i szczelną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostanie się wody poużytkowej do gruntu; miejsce mycia samochodu winno ponadto posiadać urządzenie do odprowadzenia wód poużytkowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej lub działających w obiegu zamkniętym;
18) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) określa się pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
a) pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m³, 0,24 m³, 1,10 m³,
b) pojemniki KP-7 o pojemności 7 m³;
2) dopuszcza się stosowanie worków polietylenowych LDPE o pojemności 0,12 m³ do selektywnej zbiórki i gromadzenia frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
3) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych w Regulaminie zasad;
4) pojemniki na odpady komunalne mogą być dostarczane właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez przedsiębiorcę; pojemniki służące gromadzeniu selektywnemu odpadów powinny być oznaczone, do jakiej frakcji są przeznaczone;

§ 5.
W celu wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników, określa się minimalną wielkość pojemników, jakie należy przeznaczyć na odpady komunalne:
1) na terenach wiejskich:
a) nieruchomość zamieszkała przez 1-2 osoby:
- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³,
- jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g ;
b) nieruchomość zamieszkała przez 3-5 osób:
- dwa pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub jeden pojemnik 0,24 m³),
- jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
c) nieruchomość zamieszkała przez 6-8 osób:
- trzy pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub jeden pojemnik 0,12 m³ i jeden pojemnik 0,24 m³),
- dwa worki foliowe LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
d) dla nieruchomości zamieszkałej przez 9 i więcej osób:
- cztery pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub dwa pojemniki 0,24 m³),
- trzy worki foliowe LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
2) na terenach miejskich:
a) nieruchomość zamieszkała przez 1-2 osoby:
- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³,
- jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
b) nieruchomość zamieszkała przez 3-4 osoby:
- dwa pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub jeden pojemnik 0,24 m³),
- jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
c) nieruchomość zamieszkała przez 5-6 osób:
- trzy pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub jeden pojemnik 0,12 m³ i jeden pojemnik 0,24 m³),
- dwa worki foliowe LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
d) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7-8 osób:
- cztery pojemniki o pojemności 0,12 m³ (lub dwa pojemniki 0,24 m³),
- trzy worki foliowe LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
e) dla nieruchomości zamieszkałej przez 9 i więcej osób:
- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ na każde dwie zamieszkałe osoby,
- jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każde dwie osoby i na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g;
3) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu, biorąc pod uwagę zasadę, że na każde dwie osoby powinien przypadać jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ i jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą selektywnie zebraną frakcję odpadów komunalnych;
4) właściciele nieruchomości, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając tygodniową ilość wytwarzania odpadów oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
a) dla szkół wszelkiego typu – 0,003 m³ na każdego ucznia, studenta i pracownika,
b) dla przedszkoli – 0,003 m³ na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych – 0,05 m³ na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ na lokal,
d) dla punktów handlowych poza lokalem – 0,05 m³ na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ na każdy punkt,
e) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m³ na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
f) dla hoteli, placówek codziennego pobytu – 0,02 m³ na jedno łóżko,
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 0,12 m³ na każdych 10 pracowników,
h) dla domów opieki, szpitali, internatów, pensjonatów itp. – 0,02 m³ na jedno łóżko,
i) dla ogródków działkowych 0,02 m³ na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 0,005 m³ poza tym okresem,
j) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 0,12 m³ na odpady.

§ 6.
W zależności od rodzaju nieruchomości, z której odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zebrane frakcje odpadów wymienionych w § 3 pkt 6 i § 3 pkt 7 lit. g, liczbę pojemników należy ustalać w następujący sposób:
1) dla nieruchomości zamieszkałych – ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 oraz częstotliwości odbierania odpadów zgodnie z § 10 ust. 1;
2) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z § 5 pkt 4 oraz częstotliwości odbierania odpadów zgodnie z § 10 ust. 1 lub ust. 1a;
3) dla nieruchomości częściowo zamieszkałych – ustala się odrębnie dla części zamieszkałej, zgodnie ze sposobem wyliczania jak dla nieruchomości zamieszkałej, opisanej w pkt 1, a dla części niezamieszkałej nieruchomości ustala się tak jak w pkt 2; minimalna wielkość pojemników dla tego rodzaju nieruchomości stanowi sumę wielkości pojemników wyliczonych zgodnie z pkt 1 i pkt 2;
4) dla nieruchomości czasowo zamieszkałych – ustala się w sposób przewidziany jak dla nieruchomości zamieszkałych.

§ 7.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania, określonego w przepisach odrębnych.

§ 8.
Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;
3) pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać odpłatnie przedsiębiorca;
5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
6) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

§ 9.
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużli, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2) zabrania się spalania w pojemnikach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem itp.,
- kalki technicznej,
- woskowanego, zatłuszczonego papieru,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na szkło zabrania się wrzucać:
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe;
5) do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkach ochrony roślin;
6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jak i selektywnie gromadzone frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3 pkt 6 powinny być odbierane z terenów nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) w przypadku terenów miejskich:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej,
b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
2) w przypadku terenów wiejskich:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
1a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt 6 powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, których właścicielami są osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające nie więcej niż jedną osobę, powinny być odbierane z terenów tych nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu – zarówno w przypadku terenów miejskich, jak i wiejskich.
2. W przypadku przekazywania dla przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 5, frakcji odpadów zielonych, odpady te powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach o pojemności 0,12 m³. Odbiór odpadów zielonych powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym tj. od 1 kwietnia do 31 października.
3. Mieszkańcy, w miarę zapotrzebowania lub w okresie zwiększonego wytwarzania frakcji odpadów, o których mowa w § 3 pkt 7, mogą samodzielnie je dostarczać do tych punktów, pod warunkiem, że odpady są zebrane w sposób selektywny.
4. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych powinna gwarantować utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego i estetykę nieruchomości.
5. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) nie należy dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,
b) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do niedopuszczenia do ich przepełnienia, bądź wylewania się ścieków na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,

§ 11.
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać wypływanie nieczystości ciekłych ze zbiorników spowodowane jego przepełnieniem.

 

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.
Gmina Ciechanowiec jest włączona do Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami, określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (WPGO).

§ 13.
Przedsiębiorca, jest zobowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w WPGO na lata 2012-2017.

§ 14.
Na czas awarii lub braku wydajności regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odpady, o których mowa w § 14, należy przekazać do instalacji zastępczej ujętej w WPGO na lata 2012-2017.

§ 15.
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu wydzielenie odpowiednich frakcji ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów:
1) odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
a) do 16 lipca 2013 roku – nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do 16 lipca 2020 roku – nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., będą to następujące ilości:
w mieście:
- 75 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 52 kg/osobę/rok w roku 2020,
na wsi:
- 26 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 18 kg/osobę/rok w roku 2020;
2) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
a) do 2014 roku – co najmniej 20%,
b) do 2017 roku – co najmniej 35%;
3) odzysku i unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych:
a) do 2014 roku – co najmniej 60%,
b) do 2017 roku – co najmniej 80%;
4) odzysku i unieszkodliwienia odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
a) do 2014 roku – co najmniej 40%,
b) do 2017 roku – co najmniej 55%;
5) unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych:
a) do 2014 roku – co najmniej 40%,
b) do 2017 roku – co najmniej 60%.
2. Obowiązek uzyskania założonych w ust. 1 poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania realizuje przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony przez gminę w drodze przetargu, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Ciechanowca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 16.
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot wybrany przez gminę w drodze przetargu i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej.
2. Gmina Ciechanowiec obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości czasowo zamieszkałych, zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.
3. Gmina, poprzez podmiot wybrany w drodze przetargu, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, który jest obowiązany do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
4. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której, zamierzają odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
- uzyskanie zezwolenia Burmistrza Ciechanowca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów agresywnych w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi w nałożonym kagańcu,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
- stały i skuteczny dozór,
- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów agresywnych,
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów,
- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej;

§ 19.
Właściciele zwierząt oraz osoby utrzymujące zwierzęta nie powinny w szczególności pozostawiać zwierzęcia bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest właściwie uwiązane albo miejsce gdzie przebywa, nie jest właściwie ogrodzone.

 

Rozdział 7

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,
3) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej i sąsiednich nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

 

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Ciechanowca, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 23.
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Ciechanowca.