Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

Michał Chojnowski - Starszy Informatyk  (Referat Organizacyjny)

Telefon kontaktowy: 86 277 11 45 w. 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Ciechanowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Data publikacji strony internetowej: 08.08.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu posiada zgodność z WCAG 2.0 - tryb wysokich kontrastów dla osób niewidomych oraz ze słabszym wzrokiem, co spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi:

 • podwyższony kontrast
 • tryb jasności
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • zmiana szerokości strony
 • podświetlanie tekstu

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono 16.03.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

Data ostatniej aktualizacji deklaracji
Deklarację ostatnio aktualizowano: 31.12.2021 r.

 

Dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: 86 277 11 45 wew. 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacja zwrotna
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • dostosowanie wejść do budynków: wejście do budynku urzędu od ulicy Mickiewicza nie zabezpieczone bramką
 • dostosowanie schodów: w budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze
 • dostosowanie wind: brak windy
 • dostępność pochylni: przy wejściu do budynku urzędu od ulicy Mickiewicza
 • dostępność platform: brak
 • dostępność informacji głosowych: nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • dostępność tłumacza języka migowego: osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
 • dostosowanie parkingów: wydzielone 2 miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem urzędu od strony Placu 3 Maja
 • prawo wstępu z psem asystującym: do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • toalety: w budynku urzędu (na parterze)  znajduje się 1 toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

pobierz