Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Wsparcie skierowano zarówno do istniejących, jak i nowo zarejestrowanych KGW. Każde koło może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. na swoją działalność. Kwota jest uzależniona od liczby osób w danym KGW. Łączna pula przewidziana z budżetu państwa na 2020 rok dla Kół Gospodyń Wiejskich to 40 milionów złotych.

 

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 • 3 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków
 • 4 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków
 • 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 • wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku
 • zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości
 • przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z :

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet
 • inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy:

 

pobierz

1. Wniosek o przyznanie pomocy w 2020 roku
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej

 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl