Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów: Moduł I - Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, Moduł II - Samopomoc, Moduł III - Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, Moduł IV - Integracja i innowacyjność.

Stowarzyszenie „Zameczek” zrealizowało projekt „Razem raźniej” współfinansowany przez Burmistrza Ciechanowca w ramach zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego młodych i starszych mieszkańców Ciechanowca, aby odseparować ich od uzależnień i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Aplikuj o dotację do 40 000 zł.

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 400 zł w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”.

Celem projektu „ Nasza przeszłość naszą przyszłością” jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, edukacja i aktywizacja mieszkańców, a także zwiększenie aktywności poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Laureatem konkursu na Najlepszą Inicjatywę Lokalną Roku 2019 w kategorii Nagroda Internautów za projekt „Z muzyką przez życie” zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia” z Ciechanowca.

Nagrodzony projekt obejmował organizację profesjonalnych warsztatów wokalnych dla mieszkańców gminy Ciechanowiec. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, w prace projektowe oraz promocję tego przedsięwzięcia zaangażowały się liczne instytucje oraz osoby prywatne.