• VI–I w. p.n.e. Początki osadnictwa w okolicach Ciechanowca
 • XIII w. n.e. Pierwsze wzmianki źródłowe na temat grodu leżącego w okolicach Ciechanowca
 • 1429 Najstarszy znany dokument lokacyjny Ciechanowca. Właścicielem miasta jest Paweł (Paszko) Strumiłło z Dmoszyna
 • 1429 Nadanie Praw Miejskich przez księcia mazowieckiego Janusza I Wielkiego
 • pocz. XVI w. Miasto jest własnością hetmana wielkiego litewskiego Stanisława Kiszki
 • 1520 Ustanowienie komory celnej na Nurcu w Ciechanowcu z prawem pobierania myta
 • 1544 Król Zygmunt I odwiedza Ciechanowiec
 • 1549 Najstarszy dokument opatrzony pieczęcią miejską Ciechanowca
 • 1551 Początek prawnego osadnictwa żydowskiego w Ciechanowcu
 • 1563 Rozpoczęcie budowy zamku obronnego na ruinach dawnego grodu książąt mazowieckich
 • 1569 Ciechanowiec trafia we władanie Korony Królestwa Polskiego
 • pocz. XVII w. Król Stefan Batory odwiedza Ciechanowiec (w latach: 1576, 1581 i 1582). Lata prosperity Ciechanowca
 • 1580 Według rejestru podatkowego w Ciechanowcu istniało 339 domów, w których mieszkało 2688 osób
 • 1654 Umiera właściciel Ciechanowca Janusz Kiszka, hetman wielki litewski
 • 1655-1660 Czasy potopu szwedzkiego. Zniszczenie miasta, liczba mieszkańców spada do 700 osób
 • 1662 Wizyta króla Jana Kazimierza udającego się na wojnę z Moskwą
 • 1703-1801 Ciechanowiec w posiadaniu rodziny Ossolińskich. Lata dobrobytu gospodarczego Ciechanowca
 • pocz. XVIII w. Król szwedzki Karol XII (1702) i polski Stanisław Leszczyński (1708) przejeżdżają przez Ciechanowiec
 • 1739-1744 Budowa i konsekracja kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej
 • 1739 Rodzi się w Ciechanowcu Jan Krzysztof Kluk (1739-1796), póżniejszy ksiądz, przyrodnik, autor pierwszych książek w języku polskim z botaniki
 • 1796-1807 Po III rozbiorze miasto dostaje się pod zabór pruski. Liczyło wówczas 2651 mieszkańców i 293 domy
 • 1807 Podział Ciechanowca na lewobrzeżny Stary Ciechanowiec (Strona Ruska) oraz prawobrzeżne Nowe Miasto (Strona Polska)
 • 1832-1863 Rozwój handlu (słynne ciechanowieckie jarmarki końskie), rzemiosła, przemysłu włókienniczego
 • 1863-1865 W czasie powstania styczniowego miasto zostaje częściowo zniszczone i obłożone kontrybucją
 • 1870 W ramach represji popowstaniowych prawobrzeżny Ciechanowiec zostaje zdegradowany i staje się osadą miejską w gminie Klukowo
 • Przełom XIX/XX w. Dynamiczny rozwój obu części Ciechanowca. Powstają Ciechanowieckie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe (1899,
 • Ciechanowiecka Spółka Spożywcza (1906) i Ochotnicza Straż Pożarna (1908)
 • 1914-1920 Ciechanowiec zostaje spalony przez cofające się wojska carskie (1915). W roku 1918 w Nowodworach formuje się 10 Pułk Ułanów Litewskich
 • 1920 W dniach 1-3 sierpnia maszerująca na Warszawę Armia Czerwona zostaje zatrzymana w krwawej bitwie pod Ciechanowcem
 • 1920-1939 Odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych. Liczba mieszkańców dochodzi do 6500 osób, z czego 60% stanowią Żydzi
 • 1938 Połączenie miasta i osady Ciechanowiec w jedną jednostkę administracyjną
 • 1939-1941 Okupacja sowiecka. Wielu mieszkańców Ciechanowca zostaje deportowanych w głąb ZSRR
 • 1941-1944 Okupacja hitlerowska. Całkowita likwidacja społeczności żydowskiej, zniszczone zostaje około 65% zabudowy miejskiej
 • 1944-1960 Odbudowa Ciechanowca ze zniszczeń wojennych
 • 1962 Powstaje Towarzystwo Miłośników Ciechanowca
 • 1964 Otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka
 • 1967 Początek uczestnictwa Ciechanowca w konkursie Mistrz Gospodarności. Zdobywa tytuł w 1971, a w 1975 uzyskuje tytuł Arcymistrza Gospodarności
 • 1968 Ukończenie budowy jazu na Nurcu i powstanie zalewu. Otwarcie nowego gmachu Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
 • 1979 Rywalizacja Ciechanowca z Pińczowem w telewizyjnym programie Bank Miast
 • 1992 Oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
 • 1992-1994 Kompleksowa telefonizacja miasta i gminy Ciechanowiec.
 • 1996 Podpisanie umowy partnerskiej z niemieckim miastem Rosbach.
 • 1998 W prawobrzeżnym Ciechanowcu powstaje parafia pw. Najświętszej Marii Panny z Fatimy (diecezja łomżyńska)
 • 1999 100-lecie Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
 • 1999 W ramach reformy administracyjnej Ciechanowiec trafia do powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim
 • 2005 Podpisanie umowy partnerskiej z litewskim miastem Dotnuva
 • 2003 Papież Jan Paweł II zostaje Honorowym Obywatelem Ciechanowca
 • 2004 Odsłonięcie pomnika Papieża Jana Pawła II
 • 2007 Podpisanie ugody pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec, kończącej wszystkie sporne sprawy
 • 2012 Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu przenosi się do nowej siedziby w przebudowanym budynku dawnej synagogi
 • 2014 Oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
 • 2015 Podpisanie umowy partnerskiej z francuskim miastem Saint-Germain-lès-Corbeil
 • 2018 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu. Szkoła otrzymuje imię Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • 2018 Otwarcie nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • 2019 Przebudowa placu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu
 • 2020 Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu
 • 2021 - Otwarcie pierwszego Klubu Seniora w Ciechanowcu
 • 2021 - Powstanie "Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego" w Ciechanowcu pierwszej publicznej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu wysokomazowieckiego
 • 2021 - podpisanie umowy partnerstwa z gminą Pińczów
 • 2022 - otwarcie strzelnicy pneumatycznej w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu