Rys Historyczny

W XV i XVI wieku osadę nazywano Ciechonowiec. Przed rokiem 1429 Witold Aleksander, wielki książę litewski nadał Ciechanowiec Pawłowi Strumille z Dmoszyna herbu Dabrowa, który prawdopodobnie ufundował pierwszy kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W kościele tym była kaplica grobowa Kiszków. Pierwotny dokument fundacyjny kościoła jeszcze w 1606 r. był przechowywany w archiwum konsystorskim w Janowie Podlaskim. Z 1446 r. pochodzi informacja o szkole parafialnej w Ciechanowcu, co pośrednio dowodzi istnienia kościoła i funkcjonowania parafii.

 

Pierwszymi, znanymi z przekazów historycznych, duszpasterzami ciechanowieckimi byli: ks. Jan - wikariusz i ks. Błażej, który w latach 1477-1485 pełnił funkcję plebana. W 1482 r. przy parafii istniała altaria z altarzystą ks. Bartłomiejem. W 1517 r. istniała zaś mansjonaria ufundowana przez marszałka hospodarskiego Stanisława Pietraszkowicza herbu Dąbrowa, zwanego Kiszka. Około 1600 r. został namalowany obraz Matki Bożej Ciechanowieckiej, który wkrótce cieszył się dużym kultem. W 1617 r. Mikołaj Kiszka, starosta drohicki zbudował drewniany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej przeznaczając na jego fundamenty cegłę z części rozebranego zamku ciechanowieckiego, a 10 listopada tegoż roku biskup łucki ks. Andrzej Lipski odnowił fundację parafii. W dniu 14 lutego Jerzy Monwid Irzykowicz, marszałek wiłkomirski i podkomorzy drohicki, uposażył kościół i nadał dziesięcinę snopową z Kozarzy, Tworkowic i Bujenki (Bojanki). Kolejne nadania na rzecz parafii zostały uczynione przez wspomnianego dziedzica w 1650 roku, a potwierdzili je ks. Andrzej Gembicki biskup łucki oraz ks. Andrzej Sienicki, proboszcz ciechanowiecki. Druga drewniana świątynia wiosną 1657 r. została spalona przez Szwedów i Kozaków w okresie tzw. „potopu szwedzkiego”. Kolejny drewniany kościół w Ciechanowcu ufundowała w 1696 r. Marianna Oborska, córka pułkownika królewskiego Idziego de Britmar Bremera i Eleonory Irzykowicz, podkomorzanki drohickiej. Jego budowniczym był cieśla Jakub Faust z Węgrowa. W 1703 roku sprzedała ona Ciechanowiec Franciszkowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, chorążemu drohickiemu, późniejszemu staroście nurskiemu i drohickiemu.

 

Obecny murowany kościół został wzniesiony, przy tzw. Końskim Targu, w latach 1732-1737 przez wspomnianego Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, podskarbiego nadwornego koronnego. Projektantem barokowej świątyni był przypuszczalnie reformat z Bociek br. Mateusz Osiecki, a budowniczym Jan Krzysztof Adrian Kluk - ojciec znanego przyrodnika, członka Komisji Edukacji Narodowej ks. kan. Krzysztofa Kluka, późniejszego proboszcza ciechanowieckiego. Budowę świątyni w 1739 r. ukończył starosta nurski Tomasz Konstanty hr. Ossoliński i ufundował do niej barokowe wyposażenie. Konsekracji nowego kościoła dokonał 26 lipca 1739 roku ks. Andrzej Stanisław Kostka Załuski, biskup łucki i brzeski. Około 1780 r. Tomasz Ossoliński w porozumieniu z ks. Krzysztofem Klukiem wystawił dokument porządkujący wszelkie sprawy związane z fundacją kościoła w Ciechanowcu i jego uposażeniem. W 1749 r. Stolica Apostolska nadała odpust związany z uroczystością Trójcy Przenajświętszej. Na zlecenie Tomasza K. Ossolińskiego i jego żony Teresy z Lanckorońskich Ossolińskiej w 1777 r. zostały pomalowane ołtarz główny i ambona. W latach 1770-1796 funkcję proboszcza pełnił znany przyrodnik i badacz fauny i flory ks. Krzysztof Kluk (1739-1796). Po śmierci Tomasza Ossolińskiego wybudował nową, drewnianą plebanię, przy której też wykopał studnię i założył ogród botaniczny. W 1799 r. parafia weszła w skład diecezji wigierskiej (w 1807 r. wileńskiej). Wdowa po Tomaszu Konstantym Ossolińskim oraz kolejna właścicielka Ciechanowca Teresa Ossolińska i jej córka Katarzyna w dniu 3 września 1789 roku ufundowały w pobliżu kościoła szpital i klasztor sióstr św. Wincentego à Paulo (szarytek). W 1793 roku fundacja została zatwierdzona przez Sejm Rzeczypospolitej obradujący w Grodnie. W ramach represji carskich w 1842 roku szpital został zamknięty, a 17 października 1864 roku z polecenia Michała hr. Murawjewa „Wieszatiela”, generał-gubernatora wileńskiego i 6. guberni litewsko-białoruskich - skasowano kaplicę św. Wincentego à Paulo i usunięto siostry miłosierdzia. Podczas publicznej licytacji 1869 roku nieruchomość klasztorną sprzedano w prywatne ręce. W 1915 roku klasztor został spalony przez Kozaków. W 1816 roku część miasta (część od 1806 roku posiadali Szczukowie herbu Grabie) nabył Dominik hr. Ciecierski herbu Rawicz, marszałek szlachty Obwodu Białostockiego. Jego syn Stefan hr. Ciecierski herbu Rawicz razem z żoną Jadwigą z Rzewuskich byli kolejnymi kolatorami ciechanowieckiej świątyni. W dniu 25 kwietnia 1850 roku na placu miejskim został odsłonięty pomnik ks. Krzysztofa Kluka, który na zamówienie ówczesnego właściciela Ciechanowca wykonał Jakub Tatarkiewicz.

 

W 1911 roku ks. Józef Rowiński, proboszcz ciechanowiecki zainstalował w kościele dwunastogłosowe organy. Wielkich szkód doznał kościół w czasie pożaru miasta w 1916 roku, a także podczas ostrzału artyleryjskiego w czasie wojny bolszewickiej 2 sierpnia 1920 roku. Restaurację świątyni przeprowadził w 1924 roku ks. Julian Dudziński, proboszcz ciechanowiecki. Z dniem 28 października 1925 roku parafia została włączona do diecezji pińskiej (do 5 czerwca 1991). W czasie niemieckiego ostrzału artyleryjskiego w dniu 22 czerwca 1941 roku kościół ponownie został uszkodzony, a klasztor sióstr szarytek spalony. Pierwsze konieczne remonty w latach 1945-1946 wykonał ks. Nikodem Kowalewski, ówczesny proboszcz ciechanowiecki. W 1970 roku została ułożona posadzka marmurowa, staraniem ks. prał. Wincentego Marczuka, proboszcza ciechanowieckiego. Na cmentarzu przykościelnym znajdują się dwie murowane dzwonnice, salka parafialna zbudowana w 1958 roku, a także pomnik ks. Krzysztofa Kluka dłuta Jakuba Tatarkiewicza (1798-1854), ufundowany w 1848 roku przez Stefana hr. Ciecierskiego, odsłonięty w 1850 r. Po drugiej stronie placu miejskiego naprzeciwko kościoła stoi murowana plebania z 1905 roku, wzniesiona na tzw. Placu Saskim przez ks. Józefa Gaula, proboszcza ciechanowieckiego. W latach 1989-1991 została ona gruntownie przebudowana pod kierunkiem ks. kan. Bogusława Kiszko, proboszcza ciechanowieckiego (1988-2002).

 

Na zakończenie nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji w Drohiczyńskiej, w dniu 7 lipca 1974 roku w Ciechanowcu przebywał i Słowo Boże wygłosił ks. kard. Karol Wojtyła - przyszły papież Jan Paweł II. 10 września 2003 roku w Rzymie, Burmistrz Ciechanowca Stanisław Łapiak i ciechanowieccy radni wręczyli Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca. W dniu 11 maja 2004 roku ks. bp Antoni P. Dydycz poświęcił pomnik Jana Pawła II ustawiony w centrum miasta. W kościele parafialnym od ok. 1617 r. znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Ciechanowieckiej z Dzieciątkiem Jezus (namalowany ok. 1600), które w lewej ręce trzyma szczygła. Na przełomie 2008 i 2009 r. - staraniem ks. prał. Kazimierza Siekierko - została wykonana nowa, srebrna sukienka według projektu inż. Witolda Żyngla z Torunia oraz Jana Andrzeja Dębowskiego z Łodzi. W dniu 23 maja 2009 r. ks. bp Antoni P. Dydycz dokonał koronacji Matki Bożej Ciechanowieckiej.

 

Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice dojazdowe:

  • Przybyszyn - kaplica pw. św. Franciszka z Asyżu. Pierwsze próby budowy podjęto w 1950 r., ale władze komunistyczne je udaremniły. Obecna murowana kaplica została zbudowana w latach 1984-1987 pod kierunkiem ks. prał. Wincentego Marczuka. Jej poświęcenia dokonał 29 listopada 1997 roku ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński.
  • Wojtkowice-Dady - kaplica pw. Matki Bożej Pokoju. Budowę kaplicy obok małej murowanej kapliczki w lesie rozpoczęto w latach 1956-1957, ale władze komunistyczne przerwały dzieło wznoszenia drewnianej świątyni. Obecna kaplica zbudowana została w latach 1972-1973 staraniem ks. Tadeusza Szerszenia, wikariusza ciechanowieckiego (1970-1978).

 

Do parafii należą:
Antonin, Bujenka, Ciechanowiec (ulice: Betoniarska, Długa, Drohicka, Dworska, Kilińskiego, Kościuszki, Kościelna, Mickiewicza, Mostowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pawła Olszewskiego, Pińczowska, Polska, Przechodnia, pl. ks. Kluka, pl. 3 Maja, pl. Odrodzenia, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Szeroka, Szkolna, Świętojańska, 11 Listopada, Wierzbowa, Wińska, Wąska, Wojska Polskiego, Wspólna, Żwirki i Wigury), Dąbczyn, Ciechanowczyk, Gaj, Kosiorki, Kostuszyn, Malec, Podgajki, Poniaty, Przybyszyn, Tworkowice, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze.

 

Przy parafii działają

Chór parafialny “Kantata”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub św. Franciszka, Schola “Anielskie Nutki”, Oddział “Caritas” im. św. Rocha, Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, Odnowa w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Żywego Różańca, Straż Honorowa, Tercjarze Franciszkańscy, Rycerstwo Matki Bożej Ciechanowieckiej.

 

Proboszcz:
Ksiądz kanonik mgr lic. Tadeusz Kryński
Dziekan ciechanowiecki, penitencjarz

 

Msze święte:
Niedziele i święta:

  • kościół parafialny: 8.30, 10.00, 12.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)
  • kaplica w Przybyszynie: 9.00
  • kaplica w Wojtkowicach Dadach: 10.15
  • kaplica w szpitalu: sobota 15.30

Dni powszednie:
7.00, 7.30, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Odpusty w parafii:

  • Niedziela Trójcy Przenajświętszej 16 sierpnia (św. Rocha)
  • Nabożeństwo adoracyjne 5 - 7 października (Matki Bożej Różańcowej)

 

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach: 8.00 - 10.00 i 16.00 - 18.00
(w niediele i święta nieczynna)

 

Kontakt:

Pl. Ks. K. Kluka 6
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 17
www.trojcaciechanowiec.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.