ZARZĄDZENIE NR 88 /19  BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 7 listopada 2019 roku

 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl
w zakładce NGO.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 
pobierz