Renta socjalna

Jest to renta wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. W 2018 roku rząd zrównał rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Od marca 2019 r. wysokość tej renty to 1100 zł, a więc o 360 zł więcej niż w 2015 r. Coraz więcej niepełnosprawnych jest też uprawnionych od pobierania rent socjalnych. Obecnie jest to ok. 280,5 tys. osób. W 2018 roku wypłacono z budżetu państwa 3,2 mld złotych na pokrycie rent socjalnych i było to 0,45 mld więcej niż w roku poprzednim.

Renta ta podlegają dodatkowej wypłacie z tytułu Emerytura Plus, to znaczy, że osoba której przysługuje to świadczenie otrzyma tzw. trzynastkę w wysokości 1100 brutto.

Ważne! Więcej informacji można otrzymać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00, czynnej pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00 oraz na stronie internetowej: www.ZUS.pl.

 

Dofinansowania

Osoba niepełnosprawna może również wnioskować o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego które maksymalnie może wynieść 1945 złotych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do kwoty 24 318 złotych i dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych do 72 956 złotych. Po wsparcie w tym zakresie osoba zainteresowana może się zgłosić do PCPR lub oddziału regionalnego PFRON lub też może skorzystać z infolinii PFRON 22 50 55 670 czynnej w godz. 9:00 – 15:30 lub z informacji zamieszczonych na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

 

Zasiłki: stały, celowy, mieszkaniowy

Dodatkowo osoba niepełnosprawna będąca w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku czy niepełnosprawności. Zasiłek ten jest zależny od dochodu.

Uwaga: W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba niepełnosprawna może również starać się również dodatek mieszkaniowy (ok. 200 zł w zależności od gminy) i specjalny zasiłek celowy specjalny (do 701 zł) dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75. r. życia, jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny niezależny od dochodu rodziny. Zasiłek ten został podniesiony w po raz pierwszy od 12 lat. W 2015 wynosił 153 zł, a listopadzie 2018 roku został podwyższony do 184,42 zł. Kolejna transza podwyżki będzie w listopadzie 2019 roku i wzrośnie on do 215,84 zł. Obecnie otrzymuje go 911 tys. osób. Z budżetu państwa na rzecz tego świadczenia wypłacono 1,73 mld złotych (kwota bez kosztów obsługi) w 2018 roku.

Gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe? W tej samej gminnej instytucji, która wypłaca świadczenia rodzinne. Mogą to być centra pomocy rodzinie, wydziały urzędów miast lub ośrodki pomocy społecznej (OPS).