wiedza edukacja rozwój

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do projektu pn. "Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego". W projekcie bierze udział 56 gmin z terenu Województwa Podlaskiego, które zostały wytypowane w drodze rekrutacji. Z ramiania Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w projekcie udział bierze 2 pracowników: koordynator dostępności oraz pracownik ds. kadr.

 

Przedsięwzięcie „Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.  Jego realizacją zajmują się w partnerstwie: firma  edukacyjna Open Education Group z siedzibą w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 31.05.2022 r.

 

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu woj.podlaskiego w okresie do końca maja 2022r.

 

Wartość projektu: 2 088 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 759 766,40 zł

 

Grupę docelową projektu tworzyć będzie:

  • 56 jednostek samorządu terytorialnego(jst)
  • 162 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):

a) zatrudnionych w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim

b) za zgodą IP inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jst

 

Rezultaty:

  • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 95
  • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 56
  • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje:51

 

Działania:

Zadanie nr 1.Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zadanie nr 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur

Zadanie nr 3.Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

 

Więcej na stronie projektu Dostępne Podlaskie