fundusz rozwoju regionalnego

 

W związku z otrzymaniem przez Gminę Ciechanowiec (Grantodawca) dofinansowania do projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0844/20 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru wniosków o grant.

 

Osoby, które złożyły Deklarację wraz z Ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również mają obowiązek złożenia wniosku o grant. W razie nie złożenia WNIOSKU O GRANT ankiety i deklaracje złożone do dnia 31.08.2021 r. nie będą brane pod uwagę.

 

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci, jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

 

  • Nabór - WNIOSEK O GRANT - podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu zgodnie z regulaminem konkursu.

 

  • Nabór WNIOSKÓW O GRANT - dostępnych na stronie www.ciechanowiec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, nastąpi od dnia 01.09.2021 r. i potrwa do dnia 01.10.2021 r.

 

  • Daty graniczne realizacji projektu:

- termin rozpoczęcia realizacji projektu - 27.08.2021 r.
- planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru - 31.07.2022 r.
- planowany termin finansowanego zakończenia realizacji projektu - 27.08.2022 r.

 

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

 

Grantobiorcy (mieszkańcowi) przysługuje zwrot 75% wydatków inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych) związanych z:

  • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne)
  • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa)
  • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE
  • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV)
  • Kosztami przygotowawczymi tj. kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

 

Grantobiora składa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu wniosek o grant. Prosimy szczegółowo zapoznać się z regulaminem oraz innymi dokumentami załączonymi poniżej:

 

pobierz

 

Lista grantobiorców zakwalifikowanych do projektu " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec " dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

pobierz