fundusz rozwoju regionalnego 

 

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi kwotę w wysokości 778 780,28 zł.

 

Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby budynków gminnych. Wartość inwestycji 1 074 165,27 zł.

 

W ramach projektu wykonano dwa zadania inwestycyjne: wykonanie instalacji OZE do produkcji energii cieplnej w Szkole Podstawowej w Łempicach poprzez dostawę i montaż gruntowej pompy ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec. Panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na budynkach: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Łempicach, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, FARE w Ciechanowcu - stacja uzdatniania wody, Przedszkola w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej gminy oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery poprzez montaż gruntowej pompy ciepła i 7 nowych instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zostały zastąpione energią geotermalną i słoneczną. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (zmniejszenie emisji CO2, pyłów PM 2,5 i PM 10), natomiast pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i poprawę warunków życia jego mieszkańców.