004

 

Gmina Ciechanowiec realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji także w życiu codziennym. Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 

002

 

1. Szkolenie nauczycieli - realizowane w 3 blokach tematycznych:

  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

2. Zakup sprzętu - każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów - na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

 

Efekty:
1. Realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
2. Uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

  • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
  • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,
    (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)

3. Zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
4. Realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
5. Objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

 

Planowany okres realizacji: 08.2020 r. - 06.2021 r.
Wartość projektu: 3 541 364,16 zł
Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł (89,99%)
Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego