004

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs / projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymała 170 724,00 zł na realizację swojego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu kluczem do ich rozwoju osobowości i podniesienia kompetencji kluczowych”.

 

W ramach projektu 20 uczniów i 4 opiekunów szkoły wyjedzie bezpłatnie na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Grecji.

Młodzież podniesie swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego i greckiego oraz funkcjonowania na rynku pracy (elementy doradztwa zawodowego). W ramach mobilności przewidziano także bogaty program kulturowy, wycieczki krajoznawcze i historyczne, zajęcia taneczne i muzyczne oraz warsztaty gastronomiczne.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas VII - VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację mobilności zagranicznej uczniów naszej szkoły do Grecji. Zaangażujemy 20 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy pełnić będą role osób towarzyszących (opieka nad uczniami, mentoring, monitoring realizowanego programu i warunków). Projekt zakłada także realizację innych celów jakościowych i ilościowych, do których należą:

1. Zdobycie przez 20 uczniów naszej szkoły, zestawu kompetencji kluczowych, które umożliwią im osiągnięcie nie tylko lepszych wyników w nauce, ale przede wszystkim sprawne funkcjonowanie na polskim i europejskim rynku edukacji i pracy.

2. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, pochodzących z terenów wiejskich, posiadających dysfunkcje (uczniowie niepełnosprawni), z rodzin o niskich dochodach.

3. Stworzenie 20 certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, które będą zapewniać odpowiednią walidację osiągniętych efektów i rezultatów kształcenia.

4. Rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji.

5. Zaangażowanie przynajmniej 6 nauczycieli w działania projektowe, które zawierać się będą nie tylko w przeprowadzeniu przygotowań czy wyjeździe na mobilność, ale także przygotowaniu dokumentacji projektowej, zarządzaniu projektem czy zapewnieniu jego odpowiedniej jakości.

6. Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych zaświadczeniami odbycia kursów przygotowania językowego oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazję
w praktyce korzystać z języka angielskiego czy nawet z podstaw języka greckiego. Zbuduje to pewność siebie i przeświadczenie, że nasi uczniowie bez przeszkód są sobie w stanie poradzić na europejskim rynku edukacji i pracy.

7. Poprzez realizację tego projektu chcemy także budować pozytywną renomę szkoły, która posiada licznych partnerów zagranicznych w postaci firm czy szkół na terenie państw członkowskich, w tym również w Grecji.

8. Promocja szans i możliwości jakie oferowane są przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

9. Nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia ogólnego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynić się ma także do podniesienia jakości kształcenia w naszej placówce.

10. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

pobierz