026

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób (39K i 31M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec w terminie od 01.03.2022 - 31.08.2023 roku.

 

Zaplanowane zadania:
1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego
2. Klub Seniora w Czaje Wólce dla 15 osób
3. Klub Seniora w Malcu dla 15 osób
4. Usługi na rzecz wsparcia rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi
5. Dwa mieszkania chronione wspierane

 

Wartość projektu: 1 709 340,15 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 623 873,11 zł

 

Rekrutacja do projektu: link