Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki

 

Data urodzenia  1 stycznia 1960 r.

Stan cywilny  żonaty
Miejsce stałego zatrudnienia  od 2018 roku Burmistrz Ciechanowca - Urząd Miejski w Ciechanowcu

 

Wykształcenie

1976-1980 - Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
1980-1982 - Pomaturalne studium zawodowe
1982-1983 - Studium pedagogiczne
1984 - Szkoła Podoficerska Wojsk Inżynieryjnych we Włocławku
1983-1987 - Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku - Wyższe Studia Zawodowe - matematyka
1997-1999 - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Chemiczno-Matematyczny - studia magisterskie uzupełniające
1999-2001 - Matematyka w zreformowanej szkole średniej - studia podyplomowe
2000-2002 - Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe
2006 - Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe
2007 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia podyplomowe
2020 - MBA Master of Business Administration - studia podyplomowe Uczelnia Jańskiego w Łomży

 

Przebieg kariery zawodowej

1982-1987 - Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach - nauczyciel matematyki
1987-1991 - Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach - dyrektor
1991-1993 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - nauczyciel matematyki
1993-1997 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - wicedyrektor
1997-2002 - Społeczne Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu - dyrektor
2002-2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - dyrektor

 

Przebieg pracy zawodowej

Po ukończeniu w 1980 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kontynuował naukę w Pomaturalnym Studium Zawodowym, następnie w Studium Pedagogicznym. W latach 1983-1987 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, a w latach 1997-1999 podjął studia magisterskie uzupełniające w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Matematyka w zreformowanej szkole średniej; Zarządzanie oświatą; Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, techniki, wychowania fizycznego i plastyki w Szkole Podstawowej w Tymiankach-Buciach, w 1987 roku został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych-Szczepanowicach, gdzie uczył jednocześnie matematyki. W 1991 roku powrócił do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu i pozostał z nim związany przez następne 27 lat. W latach 1991-1993 był nauczycielem matematyki, 1993-1997 – wicedyrektorem ZSOiZ, 1997-2002 – dyrektorem Społecznego Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu, 2002-2018 – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Od 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym, a także ekspertem i członkiem komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

 

Równolegle do pracy zawodowej angażował się w wiele działań społecznych. Trzykrotnie pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Ciechanowcu: w latach 2002-2006 jako członek Komisji Rewizyjnej; w latach 2006-2010 jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu w latach 2014-2018 jako przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W latach 2003-2007 był ławnikiem Sądu Pracy w Zambrowie. Od 2010 r. pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Jest pełnomocnikiem Rektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rodzina”. Jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski”.

 

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania - 1987
 • Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania - 1989
 • Nagroda Kuratora Oświaty - 1993
 • Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku za zasługi dla szkolnictwa zawodowego - 1998
 • Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych) - 2001
 • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego - 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2013
 • Odznaczenie „Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce” - za realizację zadań Stowarzyszenia na rzecz społeczności i praw człowieka - 2015
 • Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju - 2016
 • Honorowa Szpada Górnicza za zasługi w rozwój Rzeczpospolitej Polskiej i patriotyczne wychowanie młodzieży - 2016
 • Order Świętego Stanisława w Polsce - za patriotyczne wychowywanie młodzieży oraz pomoc społeczną - 2017
 • Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju - 2018
 • Srebry Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej - 2021
 • Brązowy medal za zasługi dla Pożarnictwa - 2022
 • Odznaka Honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" - 2022
 • Złota Odznaka 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości - Konfraternia Mazowiecka odznaki św Floriana Mazovia - 2023

 

Kompetencje Burmistrza

 • jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy
 • wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych
 • prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy
 • sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 • wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim
 • powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza
 • składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
 • reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego
 • kieruje projekty uchwał do Rady
 • ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady
 • udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji
 • przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy
 • informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych
 • ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.