Wstęp

Wyrażenia Regulaminu

Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Miejski Portal Internetowy - serwis (strona) znajdujący się pod adresem internetowym www.ciechanowiec.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
MPI - skrót Miejski Portal Internetowy.
Użytkownik - każdy Internauta odwiedzający Miejski Portal Internetowy.
Redakcja MPI - administrator, którzy przygotowuje treść i formę materiałów prezentowanych na MPI, a także pełnią funkcję moderatora zamieszczanych materiałów Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl
Wniosek, ankieta - formularz, który należy wypełnić i przesłać lub przynieść do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
Autor - właściciel materiału informacyjnego (tekstu, informacji, danych do zredagowania, zdjęć) lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji MPI takiego materiału do publikacji na MPI. Przekazując materiał do Redakcji MPI, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem MPI i zaakceptowanie jego postanowień.
Materiał - informacja przekazana w formie opracowanego tekstu lub danych do zredagowania przez Redakcję MPI oraz zdjęcia, plakaty w formie elektronicznej, logotypy i inne elementy graficzne, które mają być zamieszczone na MPI.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.ciechanowiec.pl stworzonej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
2. Celem MPI jest publikowanie aktualnych materiałów dotyczących w głównej mierze gminy Ciechanowiec.
3. MPI ma charakter informacyjno-promocyjny.
4. Każdy użytkownik, który korzysta z MPI, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
5. Za prowadzenie MPI odpowiada pracownik Referatu Organizacyjnego, który pełni funkcję administratora i moderatora MPI.
6. Za sprawy związane z funkcjonowaniem MPI od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialny jest pracownik Referatu Organizacyjnego odpowiadający za sprawy informatyczne w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

 

Rozdział II
Zamieszczanie materiałów na Miejskim Portalu Internetowym

1. Na stronie internetowej zamieszczane są materiały, przekazywane przez:

 • referaty Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 • jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 • jednostki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 • osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

2. Ocena technicznych możliwości zamieszczenia materiałów i banerów przekazanych MPI przez osoby, o których mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 4 należy do administratora MPI.
3. Redakcja MPI zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia materiałów na www.ciechanowiec.pl bez podawania przyczyny.
4. Przekazane materiały powinny zawierać możliwy do skopiowania tekst w formatach plików: MS Word, dokument tekstowy Open Office, zwykły plik tekstowy. Zdjęcia będą przyjmowane w minimalnym formacie 800x600 pixeli.
5. Redakcja MPI określa liczbę przekazanych zdjęć, które zostaną dodane do informacji zamieszczonej na MPI.
6. Nadsyłając materiał o planowanych imprezach autor powinien określić:

 • miejsce imprezy
 • datę i godzinę rozpoczęcia imprezy
 • program imprezy

7. Redakcja MPI zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich nadesłanych materiałów.
8. Redakcja MPI zastrzega sobie prawo częściowej zmiany lub korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).
9. Referatom, jednostkom organizacyjnym i osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub wycofania informacji z MPI, przy czym:

 • referaty Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, jednostki organizacyjne i pomocnicze zobowiązane są do okresowej korekty zamieszczonych informacji (raz na kwartał) i przesłania informacji o zgodności danych
 • wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Referatów, zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco do Redakcji MPI

10. Warunkiem zamieszczenia informacji i zdjęć na MPI jest wypełnienie Wniosku o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl w przypadku jednorazowego zamieszczenia informacji lub Wniosku o stałą współpracę z Miejskim Portalem Internetowym www.ciechanowiec.pl i złożenie go do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
11. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 10, zwolnione są: referaty, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
12. Wypełniając wniosek Autor oświadcza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
 • materiał nie zawiera żadnych treści niezgodnych z prawem, uwłaczających godności drugiego człowieka lub z innych względów nienadających się do publikacji
 • jest właścicielem materiału lub posiada nieograniczone prawo przekazania Redakcji MPI takiego materiału, a Redakcja MPI może opublikować materiał bezpłatnie i/lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności
 • nie podejmie przeciwko Redakcji MPI i Urzędowi Miejskiemu w Ciechanowcu żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolni Redakcję MPI z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia w związku z przekazanym przez niego materiałem podejmie przeciwko Urzędowi działania
 • materiał w wersji elektronicznej nie zawiera wirusów komputerowych

13. Informacje przeznaczone do publikacji wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesłać lub przynieść osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego oraz przekazać do Redakcji MPI w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rozdział III
Odpowiedzialność

1. Redakcja MPI dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w MPI były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja MPI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
2. Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z MPI ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Redakcja MPI nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych osób nadsyłających informacje do publikacji chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tychże osób lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
4. Redakcja MPI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
5. Redakcja MPI nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do MPI i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
6. Redakcja MPI zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
7. Redakcja MPI ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości MPI, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
8. Redakcja MPI ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania MPI bez podania przyczyn.
9. Publikowane w MPI treści są wyrazem opinii i poglądów ich autorów. Redakcja MPI nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w MPI przez Użytkowników.

 

Rozdział IV
Prawa autorskie

1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone w MPI są objęte prawami autorskimi przysługującymi Redakcji MPI. Teksty autorskie zamieszczone na MPI objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Redakcji MPI do ich publikacji.
2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna MPI.
3. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w MPI wymaga zgody Redakcji MPI.

 

Rozdział V
Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników odwiedzających MPI www.ciechanowiec.pl są przetwarzane w zakresie wskazanym w klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej:

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/

 

Rozdział VI
Banery reklamowe

1. Banery reklamowe instytucji i organizacji współpracujących z Redakcją MPI będą wyświetlane bezpłatnie. O ich wielkości, ilości, czasie i miejscu zamieszczenia decyduje Redakcja MPI.
2. MPI nie zamieszcza reklam, banerów i ogłoszeń od instytucji, organizacji i osób prywatnych zawierających treści marketingowe.

 

Rozdział VII
Patronaty medialne

1. W ramach patronatu medialnego MPI oferuje:

 • zamieszczanie na MPI informacji dotyczących wydarzenia (np. zapowiedź, zaproszenie, relacja, itp.) przygotowanych i dostarczonych przez organizatora wydarzenia
 • zamieszczenie banera wydarzenia na stronie głównej MPI (baner jest zamieszczony w tym samym czasie co informacja, o której mowa wyżej),

2. W ramach patronatu MPI oczekuje:

 • zamieszczenia logo MPI na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, wydawanych lub rozsyłanych przez organizatora wydarzenia, w tym na stronach internetowych i innych komunikatorach
 • zamieszczenia w materiałach prasowych informacji o patronacie oraz umożliwienia dystrybucji materiałów reklamowych MPI w trakcie wydarzenia,
  dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów merytorycznych o wydarzeniu
 • umożliwienia umieszczenia baneru MPI w trakcie odbywających się wydarzeń
 • ustawienia strony głównej MPI jako startowej (jeśli podczas wydarzenia możliwy jest dostęp do komputerów i Internetu)

3. W zależności od rodzaju wydarzenia i skali działań możliwa jest realizacja innych zadań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizatora i oczekiwań patrona medialnego. Zadania ustalane są indywidualnie.
4. Zainteresowani patronatem medialnym powinni wypełnić Wniosek o patronat medialny i złożyć go w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

1. Opublikowane w MPI informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja MPI postanowi inaczej.
2. Burmistrz Ciechanowca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

pobierz

Wniosek o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl
Wniosek o stałą współpracę z Miejskim Portalem Internetowym www.ciechanowiec.pl
Wniosek o patronat medialny