6 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Malcu” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu/Klubu „Senior+”.

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

6 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Malcu” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu/Klubu „Senior+”. Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

 

6 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”.

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

 

6 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ciechanowcu” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”.

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024 Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Ciechanowcu

 

 

6 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Czajach-Wólce” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”.

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024 Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Czajach-Wólce

 

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901z późn. zm.).

 

Typy domów pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ww. ustawy).

 

Zasady kierowania do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu (lub jej przedstawiciela ustawowego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

 

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2039)
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu — w przypadku wyrażenia takiej zgody
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu — w przypadku skierowania do domu ponadgminnego
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej — w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich

 

Jeżeli osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).

 

W przypadku gdy osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).

 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu - nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka)
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie):
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. jest wyższy niż kwota 2 328 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. jest wyższy niż kwota 1 800 zł na osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi, bądź inne osoby
 • inne osoby niewymienione wyżej w zadeklarowanej wysokości

 

Sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego)

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Ciechanowiec:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 • zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
 • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Ciechanowiec
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.600 zł
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2 480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2 232 zł.

 

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Ciechanowiec

 

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów
 • świadczenie pieniężne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych
 • zakup słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych
 • zakup artykułów szkolnych ( piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, bloki, teczki szkolne, segregatory, papier kolorowy, okładki na książki i zeszyty, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, nożyczki, plastelina, temperówki, ołówki, długopisy, pióra, bibuła, brystole, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, dziurkacze, zszywacze
 • zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe
 • zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, tabletu, laptopa, programów komputerowych edukacyjnych
 • zakup pomocy naukowych wynikających z zainteresowań ucznia np. instrument muzyczny
 • pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( w miesiącach wrzesień-czerwiec)
 • pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, „zieloną szkołę”, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione po zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę również potwierdzenie dokonania przelewu
 • zakup biletu do kina , teatru, muzeum tip. ( wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych)
 • pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych ( poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowania albo dofinansowania kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły, internacie)
 • zakup mundurka szkolnego( należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundurek szkolny jest wymagany przez szkołę)
 • zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych ( wraz z rachunkiem/fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że rzeczy wymagane są przez szkołę)
 • zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
  - spodenki sportowe/ szorty/leginsy/getry
  - koszulki sportowe
  - dres/spodnie sportowe/ bluza sportowa
  - zakup obuwia sportowego ( np. adidasów, tenisówek, halówek, trampek)

 

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 • odzież i obuwie codziennego użytku
 • stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • okulary korekcyjne
 • opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie

 

Rozliczenie stypendium szkolnego:
Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych jest rozliczane poprzez dostarczenie imiennych rachunków, faktur. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było to zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych. Ważne jest aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości jak i do ceny towaru.

 

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego
 • od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
 • w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu składania wniosków

 

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy ( zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 • odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • decyzja w sprawie wymiaru podatku - składają osoby posiadające gospodarstwo rolne
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) - składają osoby bezrobotne
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń
 • zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach ( np. alimenty, inne stypendia)
 • zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie - wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek ( wzór wniosku do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu)
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego

 

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można złożyć:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
 • za pośrednictwem operatora pocztowego