pobierz

Odpady Komunalne:

 

MPO Sp. z o. o.
Białystok Oddział Siemiatycze, ul. Ciechanowiecka 23
tel. 518 172 057
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, jest otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE tel. 501 721 100. Składować odpady mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy dostarczeniu odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów. Składowisko jest monitorowane, osoby wywożące nielegalnie odpady będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych. Odpady dostarczane muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. udzielił drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych wartości stężeń azotanów w wodzie z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch zaopatrującego miejscowości: Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec), Czaje, Małyszczyn (powiat siemiatycki, gmina Grodzisk) na okres od 17.07.2022 r. do 17.07.2025 r.

Woda z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:

 • niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie
 • kobiety w ciąży
 • kobiety karmiące piersią - matki dzieci do 3 miesiąca życia

 

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

 

Wyżej wymieniona grupa ludności będzie zaopatrywana w wodę do spożycia dobrej jakości poprzez dostarczanie na bieżąco według potrzeb wody butelkowanej dostępnej u sołtysów miejscowości:

 • Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (gmina Ciechanowiec)
 • Czaje, Małyszczyn (gmina Grodzisk)
 • oraz wyznaczenie zastępczego punktu poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody w Ciechanowcu ul. Podlaska 1

 

Azotany mogą prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruć organizmu - tzw. methemoglobinemii. Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne. Rodzice i opiekunowie dzieci do 3 miesiąca życia, a także kobiety w ciąży oraz inne zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu (85) 74 08 549 w godz. 7.30 - 15.05. Komunikat obowiązuje przez cały okres trwania odstępstwa.

 

Z up. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Edyta Romanowska-Konopko
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru

 

pdf

Komunikat informujący o jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1439) Gmina udostępnia adresy punktów zbierania odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej m.in. folii, sznurka, opon oraz adresy zakładów przetwarzania takich odpadów.

 

Nazwa firmy Adres Telefon Rodzaje odpadów
Grupa Eko Dąbrowa Cherubiny 22, 18-220 Czyżew 606 465128 - folia po sianokiszonkach
- folia czarna kiszonkarska
- worki po nawozach
- sznurek i siatka
- makulatura
Lider Recykling ul. Wyszyńskiego 22a, 07-324 Szulborze Wielkie 516 029 770 - folia po sianokiszonkach
Lider Group ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew (86) 275 50 53 - folia po sianokiszonkach
- sznurek i siatka
- butelki PET
- bańki po opryskach
Hermes Recycling sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 28 lok. 205 15-872 Białystok (85) 664 38 85 - folia po sianokiszonkach
- sznurek i siatka
- butelki PET
- bańki po opryskach

 

Uwaga! Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

 • uzyskanie zezwolenia Burmistrza Ciechanowca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
 • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów agresywnych w kaganiec
 • prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu;

 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

 • stały i skuteczny dozór
 • zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów agresywnych
 • natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

 

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Uwaga! Właściciele zwierząt oraz osoby utrzymujące zwierzęta nie powinny w szczególności pozostawiać zwierzęcia bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest właściwie uwiązane albo miejsce, gdzie przebywa nie jest właściwie ogrodzone.

 

Przepisy karne - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821) Art. 77 [Nieostrożność ze zwierzęciem]

 • § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany
 • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany

Podstawa prawna:

 • uchwała nr 121/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. dz. U. Z 2019 r. Poz. 2010 z późn. zm.)
 • Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821)

 

 

Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

 • od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego
 • od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego
 • od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania, starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania odpowiednio organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub - gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania - minister właściwy do spraw środowiska są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.

Podstawa prawna art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148, 695, 875).

 

pobierz

Wzór oświadczenia o zakazie wykonywania polowania