31 sierpnia odbyło się XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki poinformował, że 16 lipca 2020 r. miała miejsca nawałnica, której towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu i gradu. W konsekwencji zjawisk atmosferycznych wystąpiły lokalne powodzie. Woda zalała budynki mieszkalne oraz lokale związane z prowadzeniem działalność gospodarczej. W wielu miejscach interweniowała straż pożarna, gdzie strażacy wypompowywali wodę z zalanych ulic i posesji. Miejsca, w których prawdopodobieństwo zatopienia jest bardzo duże zostały zabezpieczone workami z piaskiem. W mieście zostały zalane: ul. Kazimierza Uszyńskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa. Ponadto strażacy interweniowali na ul. Łomżyńskiej, ul. Polskiej, ul. Drohickiej, ul. Orzeszkowej, ul. Spółdzielczej, ul. Kilińskiego oraz ul. Wierzbowej.

 

Na terenach wiejskich podtopienia zgłoszono w miejscowościach: Pobikry, Trzaski, Winna-Wypychy. Zniszczeniu uległy również rodzinne ogrody działkowe, hektary upraw rolnych oraz infrastruktura drogowa. Burmistrz podziękował wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Ciechanowiec oraz gminy Klukowo za całonocną akcję niesienia pomocy oraz ratowanie mienia. Podziękował również Pani Weronice Maciejczyk z Firmy Rolpol Ołdakowscy z Szepietowa, Państwu Jachimczuk - Młyn Ciechanowiec, Panu Szczepanowi Niemyjskiemu z Firmy Duszyk - Koce Borowe oraz Panu Wojciechowi Łuniewskiemu z Firmy Grene za przekazanie nieodpłatnie worków.

 

Burmistrz Ciechanowca w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 22 lipca odbyło się spotkanie z dyrektorem Wód Polskich z Lublina, Zarządem Zlewni z Sokołowa Podlaskiego, Nadzorem Wodnym w Ciechanowcu oraz Zarządem Spółki Wodnej Nurczanka. Tematem spotkania był problem zaistniałej powodzi w Ciechanowcu oraz opracowanie rozwiązań zapobiegawczych
 • 20 lipca do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na żłobek w Ciechanowcu na kwotę w wysokości około 500 000 zł
 • 21 lipca podpisano umowę na wsparcie finansowe Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”
 • 24 lipca ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu. Termin składania ofert wyznaczony był do 17 sierpnia
 • 28 lipca otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej ze wsi Radziszewo - Sieńczuch do wsi Czaje - Wólka. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki
  Funduszowi Dróg Samorządowych. W otwarciu uczestniczył Wojewoda Podlaski, Starosta Wysokomazowiecki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, duchowieństwo, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec. Burmistrz podziękował radnemu Antoniemu Malinowskiemu, który znacząco przyczynił się do organizacji otwarcia drogi, sołtysowi wsi Czaje-Wólka Piotrowi Uszyńskiemu za wsparcie radnego Antoniego Malinowskiego, Robertowi i Beacie Antoniakom, którzy swoimi produktami wsparli również otwarcie inwestycji
 • 31 lipca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Termin składania ofert wyznaczony był do 21 sierpnia 2020 r. Przetarg został unieważniony z uwagi na to, że wszystkie oferty były kwotowo znacznie wyższe niż wartość kosztorysowa. W związku z tym został ogłoszony ponowny przetarg
 • 6 sierpnia złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie 5 inwestycji: rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Bujenka (Sówka), przebudowa ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu, rozbudowa ulicy Wińskiej (do cmentarza), rozbudowa ulicy Podlaskiej, przebudowa drogi w miejscowości Radziszewo Króle
 • 14 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące budowy gazociągu przebiegającego przez nieruchomości w gminie Ciechanowiec. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Gaz- System oraz wykonawcy prac firmy Romgos
 • 17 sierpnia podpisano umowę na realizację projektu „Przedszkole pełne możliwości”. Wartość projektu wynosi 461 437,08 zł. Projekt obejmuje wynagrodzenie trzech pracowników, wyposażenie przedszkola oraz zajęcia dodatkowe
 • 18 sierpnia w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych podpisano umowę na przebudowę czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej
  w Ciechanowcu o łącznej długości około 259,2 metrów. Zakres robót obejmuje utwardzenie kostką brukową betonową. Wykonawcą zadania jest firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz. Realizacja inwestycji przewidziana jest jeszcze w tym roku tj. do 30 listopada. Wartość kontraktu wynosi 466 770,24 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 296 028 zł oraz na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu o łącznej dł. 337 m. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego i Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c.
  z miejscowości Zaścianki. Wartość inwestycji wynosi 1 654 497,51 zł, Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 992 698,51 zł. Planowany termin zakończenia robót to 30 października 2020 r. Powyższe zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 • 21 sierpnia złożono wniosek grantowy o sfinansowanie zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door–to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Wartość projektu 421 546,11 zł. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych dla osób
  z ograniczoną mobilnością co przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych, starszych, ich rodzin oraz wprowadzenie usprawnień w budynku wielorodzinnym. W ramach tego projektu nastąpi modernizacja budynku wielorodzinnego znajdującego się przy Urzędzie Miejskim. Zakupiony zostanie również samochód służący do przewożenia osób niepełnosprawnych. Projekt finansuje w 100 % wynagrodzenie dla kierowcy oraz opiekuna. Samochód w gminie Ciechanowiec będzie potrzebny z uwagi na to, że Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego zgłosili chęć uruchomienia punktu rehabilitacji, który będzie mieścił się w Kozarzach. Wartość projektu wynosi 421 000 zł
 • 24 sierpnia odbyło się spotkanie z Dyrektor Wód Polskich w Lublinie w sprawie budowy zalewu w Ciechanowcu. Wody Polskie z rezerwy budżetu państwa otrzymały 200 000 zł na wykonanie dokumentacji 7 ha zbiornika retencyjnego w Ciechanowcu. Starosta Wysokomazowiecki zaproponował, żeby zbiornik powiększyć do 40 hektarów. W wyniku przeprowadzonych rozmów Dyrektor wyraziła pozytywna opinię na temat budowy zbiornika o powierzchni 40 ha
 • 26 sierpnia złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego na kwotę 367 483,86 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Wniosek sporządzono na podstawie ustaleń komisji powołanej
  w dniu 17 lipca 2020 r. do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Ciechanowiec
 • 26 sierpnia odbył się odbiór modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 228 m. w miejscowości Kosiorki - Kolonia Kosiorki. Wartość robot budowlanych wynosi 300.051,59 zł
 • 26 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem, która dotyczyła rehabilitacji w Ciechanowcu. W chwili obecnej w szpitalu w Ciechanowcu trwa budowa pomp ciepła. Starosta Wysokomazowiecki intensywnie pracuje nad pozyskaniem środków na remont szpitala wewnątrz
 • 27 sierpnia odbyło się spotkanie w PSG w Białymstoku w sprawie gazyfikacji Ciechanowca. W tej sprawie zorganizowane zostanie spotkanie dla mieszkańców
  z Poseł na Sejm Aleksandrą Szczudło oraz Dyrektorami PSG. Przypuszczalny termin zakończenia gazyfikacji to 28 maja 2022 r.
 • Trwały konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwoju gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • Trwa weryfikacja ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i budowę ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu” (wpłynęły trzy oferty) oraz na „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” (wpłynęły dwie oferty)
 • Od 1 do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne
 • Od 1 września do 30 listopada realizowany będzie Spis Rolny 2020
 • Odbędzie się (31.08) uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 parom z terenu gminy Ciechanowiec. Są to małżeństwa zawarte w roku 1968,1969 oraz 1970. Długi proces przyznawania medali oraz epidemia koronawirusa odsunęły uroczystość w czasie.

 

Burmistrz odpowiedział również na pytania zadane na Komisjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Poinformował, że wykonawcą ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej
w Ciechanowcu przy ul. 11 listopada jest Firma „Usługi Ślusarsko - Spawalnicze Kamil Daniluk” z miejscowości Drochlin gm. Grodzisk oraz na pytanie dotyczące bocznej ulicy przy ul. Konopnickiej. Poinformował, że projekt budowy ul. Konopnickiej obejmował całą ulicę, łącznie z odcinkiem bocznym. Burmistrz zwrócił się z prośbą o oddanie głosu na projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w gminie Ciechanowiec o wartość 4 000 zł. Link do głosowanie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz Facebooku.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec, zmiany uchwały nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Ciechanowca, pozostawienia bez rozpatrzenia skargi Radnego Krzysztofa Binasia na działalność Burmistrza Ciechanowca.

 

sesja