Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dokonano odbioru końcowego zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Zadobrzu, na odcinku o łącznej długości 598,30 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 703 257,25 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 399 541,29 zł.

Budowa ulicy Szerokiej - powstał ciąg komunikacyjny o długości 297 metrów

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu. W ramach zadania powstał ciąg komunikacyjny o łącznej długości niemal 297 metrów.

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, mijanki o łącznej długości 25 m i szerokości 2 m oraz placu do zawracania o długości 22 m i zmiennej szerokości od 4,50 m do 8,20 m.

Ponad milion złotych na odnawialne źródła energii w Gminie Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi kwotę w wysokości 778 780,28 zł.

Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby budynków gminnych.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu, zgodnie z uchwałą, którą radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca 2020 r.

Zostały zakupione: 4 hełmy, 4 latarki do hełmów, 4 akumulatory i 4 mikrofogłośniki do radiotelefonu, wysysacz uniwersalny, bosak dielektryczny teleskopowy oraz defibrylator Philips.

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu. W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek drogi gminnej Nr 108937B o łącznej długości 337 m.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego.