Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

W ramach zadania zostanie utworzony żłobek dla dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy Ciechanowiec.

 

Wartość projektu 778 536,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 661 086,07 zł.

 

Realizacja projektu zakłada prace adaptacyjne (remont łazienki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku), instalację placu zabaw dostosowanego dla najmłodszych, a także zakup wyposażenia sal pobytu dziennego dla dzieci i pomocy dydaktycznych.

 

fundusze strukturalne