Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w Przybyszynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 7 grudnia podpisał umowę na realizację przebudowy z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 971,50 metrów. W zakresie robót przewidziano przebudowę skrzyżowań z drogą gminną, przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami, przebudowę przepustów pod drogą gminną i wycinkę drzew i krzewów.

 

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 5cm, podbudowy zasadnicza grub. 25 cm, warstwy mrozoochronna grub. 22 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grub. 24cm, wykonanie zjazdów i wlotów dróg bocznych, wykonanie nawierzchni dróg bocznych, zabezpieczenie istniejących przewodów telekomunikacyjnych występujących pod zjazdami i drogą, obsadzenie i regulacja istniejących skrzynek ulicznych zasuw i nawiertek wodociągowych, przestawienie istniejących hydrantów kolidujących z inwestycją, zabezpieczenie istniejących przewodówenergetycznych występujących pod zjazdami i drogą.

 

Odwodnienie drogi gminnej odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wódopadowych i roztopowych do projektowanego rowu otwartego zlokalizowanego po lewej stronie. Woda z rowów drogowych odprowadzana będzie do projektowanych przepustów i dalej do naturalnych odbiorników wodnych.Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym.

 

Wartość kontraktu wynosi 903 367,87 zł. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano do 29 października 2021 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o z Wysokiego Mazowieckiego.. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie, tj. 521 195,92 zł.