Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50”.

Wartość kontraktu wynosi 398 120,93 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.

 

Zakres robót obejmuje m. in. wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie dostosowanych do potrzeb właścicieli działek, wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, montaż oznakowania pionowego oraz odwodnienie poprzez powierzchniowy spływ wody.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 29 października 2021 r.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu