28 stycznia, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu. kadencji 2018-2023.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej i rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r., przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030” oraz zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 31 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Pana Mirosława Radziszewskiego, wieloletniego sołtysa sołectwa Radziszewa-Sieńczuch. Zgodnie ze statutem sołectwa, wybory uzupełniające należy przeprowadzić w ciągu miesiąca od zwolnienia stanowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, 19 stycznia odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko sołtysa sołectwa Radziszewo-Sieńczuch. Nowym sołtysem została Pani Renata Radziszewska.
 • 23 grudnia 2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały podpisane umowy z firmą TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz na: „Rozbudowę drogi gminnej –ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec” na kwotę brutto 2 419 703,30 oraz „Rozbudowę drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” na kwotę brutto 1 955 685,33 zł. W dniu 28 grudnia została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania w ramach FDS w kwocie 732 000,00 zł.
 • 23 grudnia 2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały podpisane umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego na „Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. II w km rob. 0+000 – 0+947,5 m” na kwotę brutto 686 685,43 zł.
 • 28 grudnia 2020 r. ogłoszono 3 nabory kandydatów na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w związku z realizacją projektu pt. „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz z poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”. Nabór dotyczył stanowisk: kierowca samochodu osobowego, dyspozytor taboru samochodowego oraz młodszy referent ds. opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Termin składania ofert upłynął 8 stycznia 2021 r. Nie zgłosił się żaden kandydat. Nabory ogłoszono ponownie. Termin składania ofert upłynął 21 stycznia 2021. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 25 stycznia. Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie spełniały warunki formalne. Informacja o wynikach naboru została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 28 grudnia 2020 r. kupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Ciechanowiec. Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie zawartej 5 listopada 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości. Gmina Ciechanowiec otrzymała 300 tys. zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Wartość zakupionego samochodu to 344 200 zł. Kwotę 44 200 zł stanowiły środki własne gminy. 14 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego wozu gaśniczego marki MAN TGE model 6.180 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Kluczyki do auta, na ręce Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu przekazała Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło.
 • 29 grudnia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa na „Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. III w km rob. 0+000 – 0+797,5 m” na kwotę brutto 398 120,93 zł. oraz umowa z Firmą Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej na „Przebudowę drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu” na kwotę brutto 398 120,93 zł.
 • 30 grudnia 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w związku z realizacją projektu pt. ”Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz z poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”. termin składanie ofert upłynął 15 stycznia 2021 r. Nie wpłynęła żadna oferta. 20 stycznia ponowiono zapytanie ofertowe.
 • Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie. Osoby korzystające z aplikacji LuPe powinny na nowo ustawić przypomnienia o odbiorze odpadów. Instrukcja dokonania zmiany w aplikacji została zamieszczona na stronie internetowej urzędu.
  - Strażacy z OSP Ciechanowiec od 1 stycznia 2021 r. musieli interweniować dziewięciokrotnie, z czego 7 razy wyjeżdżali do pożarów, w tym do pożaru w gospodarstwie w Trzaskach i tragicznego w skutkach w Pobikrach (zginęła jedna osoba).
 • 7 stycznia ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Klubu „Senior +” w Ciechanowcu. Termin składania ofert upłynął 26 stycznia 2021. Nie wpłynęła żadna oferta. 27 stycznia ponownie ogłoszono nabór na to stanowisko.
 • 8 stycznia ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Termin składania ofert upłynął 27 stycznia 2021. Wpłynęła jedna oferta.
 • 8 stycznia złożono wniosek na kwotę 4 500 000 zł o sfinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: „Budowa stacji uzdatniania wody w Pobikrach”. Inwestycja może być realizowana w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Wniosek uzyskał pozytywną opinię kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • 11 stycznia nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. „Promowanie różnorodności biologicznej południowego Podlasia”. Złożono 3 oferty, najniższa oferta złożona przez firmę Palmett Sp. z o.o. Sp. k. to 5 145 808,07 zł. Trwa ocena formalna złożonych ofert.
 • 11 stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku rozliczył dotację w kwocie 6 339,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”. W ramach zadania usunięto 21,42 Mg azbestu z 11 lokalizacji z terenu miasta Ciechanowiec.
 • 11 stycznia zakończyło się postępowanie ofertowe na „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2021 roku”. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez Lekarza Weterynarii Ksawerego Kiersnowskiego z Ciechanowca, którą wybrano do realizacji.
 • 11 stycznia zlecono wykonanie dokumentacji remontu budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i w Łempicach.
 • 12 stycznia zlecono wykonanie dokumentacji na podjazd i ciąg komunikacyjny Klubu Seniora przy ul. 11 Listopada.
 • 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Gmina Ciechanowiec uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy będą mogli zamawiać bezpłatny transport do punktów szczepień populacyjnych. Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Osoba do kontaktu: Rafał Zawadzki. Gotowość do pomocy przy realizacji zadania wyraziła także Szkoła Podstawowa oraz OSP w Ciechanowcu.
 • 16 stycznia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Usługi polegające na zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Ciechanowiec w 2021 roku” wpłynęła 1 oferta, złożona przez Pana Władysława Koca, zam. Koce-Basie, którą wybrano do realizacji.
 • 17 stycznia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Realizację usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku” wpłynęła 1 oferta, złożona przez: Schronisko dla zwierząt Happy Dog Marian Drewnik, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew. Oferta została unieważniona z powodu wysokich kosztów (1 000 zł za gotowość do odbioru/m-c, pies do 6 m-ca/ 2 300 zł, pies dorosły 2 500 zł). Gmina Ciechanowiec rozważa otwarcie własnego schroniska i realizację tego zadania we własnym zakresie.
 • 19 stycznia Gmina Ciechanowiec znalazła się na liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach konkursu MALUCH+. Przyznane wsparcie zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowo utworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł. Jest to kolejna część wniosku dotycząca zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Ciechanowiec. Planowany termin uruchomienia żłobka to 1 września 2021 r.
 • 20 stycznia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych” (ul. Spółdzielcza, Armii Krajowej, Kuczyńska, droga gminna Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka odc. o dł. 947,5 m i odc. O dł. 797,5 m) zostało złożonych pięć ofert, trwa procedura ich weryfikacji i uzupełnień.
 • 21 stycznia ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2020/2021. Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2021 roku. Egzemplarze wydania papierowego są dostępne bezpłatnie w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie urzędu.
 • 22 stycznia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na renowację ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Sienkiewicza.
 • 22 stycznia w złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 44 737,20 zł.
 • 25 stycznia zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu.

 

Trwają prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie:

 • Do PFRON-u na dofinansowanie remontu sanitariatów na parterze budynku Urzędu Miejskiego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku hali sportowej ul. 11 Listopada, budowy platformy pionowej zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy przedszkolu oraz budowy windy przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5.
 • Do NFOŚ na dofinansowanie projektu „Zmniejszanie produkcji CO2 poprzez dostarczanie pelletu ubogim energetycznie”. W ramach projektu przewiduje się: budowę magazynu na biomasę, magazynu na pellet oraz budowę hali produkcyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Szacowany budżet projektu to 2 290 000 zł.
 • Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioskowana wartość zadania to 80 000 zł, z czego wkład własny gminy stanowi 10 000 zł.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r., zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r., zmieniająca uchwałę Nr 175/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”, zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.