25 lutego, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023 oraz aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 29 stycznia, w związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wstępnym naborem projektów turystycznych dotyczących szlaków kamperów i szlaków kajakowych Polski Wschodniej (założenia do programu na lata 2021 – 2027), został złożony wstępny projekt szlaku kajakowego i kamperowego w gminie Ciechanowiec, który dotyczy przygotowania miejsc do obsługi ruchu turystycznego w miejscach atrakcyjnych turystycznie np.: w pobliżu obiektów kulturowych i obszarów przyrodniczych;
 • 2 lutego złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu
  i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych - wartość zadania – 80 000 zł, kwota dofinasowania – 70 000 zł, wkład własny – 10 000 zł
 • 4 lutego złożono wniosek do PFRON-u na dofinansowanie:
  - remontu sanitariów na parterze budynku Urzędu Miejskiego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
  - budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku hali sportowej przy ul. 11 Listopada,
  - budowy platformy pionowej zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy przedszkolu,
  - budowy windy przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5
 • 4 lutego ogłoszono nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wpłynęły dwie oferty, jednak żaden z kandydatów nie wykazał się wystarczającą wiedzą na temat zamówień publicznych, aby zostać zatrudnionym na tym stanowisku. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty.
 • 4 lutego ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe na „Dostawę nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. 18 lutego – zapytanie zostało ponowione.
 • 4 lutego Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu dotacją w wysokości 427 tys. zł na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” i jest to wsparcie na prowadzenie klubu seniora.
 • 4 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Czaje Wólka, odcinek ok. 960 m.;
 • 4 lutego Wojewoda Podlaski poinformował, że zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Podlaska” zostało ujęte na liście zadań określonych w art. 24 ust. 5 ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg.
 • 5 lutego ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane na „Budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ul. Podlaskiej w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 lutego br.W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Najniższa oferta na kwotę 5 341 298,65 zł. Najwyższa na kwotę 8 546 681,70 zł, (Przeznaczyliśmy na ten cel 4 951 000 zł). W najbliższych dniach ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.
 • 11 lutego została podpisana umowa na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.
 • 16 lutego została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec. Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie w wysokości 54 tys. Zł na realizację zadania pod nazwą „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”;
 • 16 lutego podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka o numerze ewidencyjnym Nr 3053/3, o powierzchni 0,5000 ha (cena nieruchomości 148 650,00 zł +VAT) i 353/4 o pow. 0,9227 ha (cena nieruchomości 274 319,00 zł + VAT).
 • 16 lutego złożono wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczący modernizacji oświetlenia na ternie gminy (budowa: ul. Uszyńska, ul. Wińska, Wojtkowice Dady, oraz wymiana oświetlenia na LED-owe w całej gminie),
 • 16 lutego zakończył się nabór na rachmistrzów: w gminie Ciechanowiec zgłosiło się 16 kandydatów, którzy przystąpią do szkolenia a następnie napiszą egzamin.
 • 17 lutego ogłoszono konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021”.
 • 17 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej remontu Szkoły Podstawowej w Łempicach i Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
 • 19 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec”
 • 23 lutego zostało zawarte porozumienie pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska z siedzibą w Suchowoli a Gminą Ciechanowiec dotyczące sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami z gminy Ciechanowiec.
 • 24 lutego w związku z rozpoczętym od dnia 25 stycznia procesem szczepień przeciwko COVID-19 na terenie naszej gminy liczba zamówionych transportów wynosi - 5 osób, liczba zrealizowanych – 5 osób, w tym 2 osoby przyjęły 2 dawki,

Burmistrz poinformował także, że trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na zakup samochodu asenizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare w Ciechanowcu, wnioskiem w pilotażowym programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja” oraz nad złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok,  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta,  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek, zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023, uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r., ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, oraz aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.

 

Podczas sesji zostały przedstawione informacje dotyczące: planowanych inwestycji i remontów dróg gminnych w 2021 roku oraz sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok, a także sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2020 rok i z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2020 roku.