31 marca odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 1 marca w ramach zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PETROBUD Piotr Sienicki ul. Konopnickiej 8, Czyżew. Natomiast najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji remontu Szkoły Podstawowej w Łempicach złożyła firma Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe Krzysztof Tomczuk, ul. Lipowa 19,
 • 7 marca w przeddzień Dnia Kobiet, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbył się koncert dedykowany wszystkim Paniom. Koncert poprowadzili Krzysztof Koc i Maciej Moczulski, a muzyczne życzenia składali: Panowie z Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec, Dominik Kierski, Zbigniew Derewońko, Piotr Uszyński, Mateusz Kawalec i Formacja Projekt M2. O obsługę techniczną wydarzenia zadbali bracia Adam i Sylwester Włostowscy.
 • 12 marca ogłoszono nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.
 • 14 marca podpisano umowę na „Realizację usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku” ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „ZWIERZAKI DO WZIĘCIA”.
 • od 15 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu można korzystać z pomocy pracownika Urzędu w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2021 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od 15 marca 2021 r. do 15 maja 2021 r.
 • 16 marca ogłoszono konsultacje projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”. Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą zapoznać się z dokumentacją i projektem aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030” w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w zakładce Tablica Ogłoszeń.
 • Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na zakup samochodu asenizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare w Ciechanowcu.
 • 17 marca głoszono kolejne (trzecie) postępowanie przetargowe na „Budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ul. Podlaskiej w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 1 kwietnia o godz. 10:00.
 • 18 marca podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 19 marca ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec – Brańsk wraz z budową wiat handlowych”. Zadanie realizowane będzie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia o godz. 10:00.
 • 19 marca rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zakup samochodu „Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” do realizacji usług door-to-door na terenie gminy Ciechanowiec. W wyniku zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta na samochód Volkswagen T6.1 Caravelle. Samochód dostarczy firma Grupa Cichy – Zasada, Oddział w Warszawie.
 • Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 930,00 zł.
 • Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie budowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Uszyńskiej (do cmentarza) i wymianie opraw oświetlenia ulicznego na LED-owe w łącznej ilości 291 szt. w ulicach Czyżewskiej, Łomżyńskiej, Kościelnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Drohickiej, Kuczyńskiej, Pałacowej, Uszyńskiej, 11-go Listopada, Szkolnej i Wojska Polskiego.
 • Trwają prace nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie na modernizację stadionu miejskiego w Ciechanowcu w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wniosek zostanie złożony dzisiaj (31.03.2021 r.).
 • 22 marca podpisano umowę z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie zadania „Utworzenie Żłobka w gminie Ciechanowiec” Realizacja projektu zakłada prace adaptacyjne przebudowy parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5, zakup wyposażenia dostosowanego dla najmłodszych, a także zakup pomocy dydaktycznych. Wartość projektu to 778 533,57 zł, w tym kwota dofinansowania 661 083,57 zł.
 • 23 marca "Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu przystąpiła do projektu ""Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"". Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się też osoby fizyczne, firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz szkoły. Zbieramy: komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe.
 • 23 marca odbyło się spotkanie z wykonawcą zadania „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano na 30 czerwca 2022 roku. Wartość kontraktu wynosi 5 145 808,07 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstaną m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, wieża widokowa oraz nowe szlaki turystyczne.
 • Trwają prace nad projektem postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka”.
 • 24 marca Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ciechanowcu. Całkowity koszt zadania – 83 990,00zł. Kwota dofinansowania 41 995,00 zł. środki własne – 41 995,00 zł. oraz wniosek na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych. Całkowity koszt zadania 387 058,00 zł. Kwota dofinansowania 200 000,00 zł środki własne – 187.058,00 zł.
 • 26 marca ogłoszono zapytanie ofertowe na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza działka nr geod. 2869”.
 • 26 marca w związku z ogłoszonym kolejnym naborem „Podwórko Nivea” Gmina Ciechanowiec zgłosiła obszar znajdujący się w pobliżu stadionu miejskiego. Podwórko zlokalizowane w tym miejscu będzie doskonałym uzupełnieniem projektu bioróżnorodności.
 • 30 marca złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Ciechanowiec pamięta” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”. Zadanie będzie polegało na zakupie projektu rzeźby, jej realizacji oraz umieszczeniu w lokalnej przestrzeni publicznej - Parku Jana Pawła II w Ciechanowcu. Rzeźba będzie przedstawiała kobietę – matkę z dwójką dzieci, ofiarę zsyłki na Sybir i będzie symbolem hołdu, uznania i wdzięczności za bohaterstwo, heroizm i poświęcenie matek, które na zesłaniu w nieludzkich warunkach, broniły życia własnych dzieci, zachowując przy tym bezgraniczną wiarę w Boga i godność Polaka. Ludność Ciechanowca została trzykrotnie dotknięta wywózkami na Sybir. Na zsyłkę zesłano 131 lokalnych rodzin, z czego w trakcie II wywózki w 1940 r. zesłańcami były głównie kobiety z dziećmi. Autorem dzieła będzie urodzony w sąsiedniej miejscowości artysta, które zna lokalne środowisko i historię miasta. Wartość zadania: 204 500 zł, wkład własny: 22.500 zł.
 • 30 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisano aneks do umowy dotyczącej projektu realizowanego przez Gminę „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, który realizuje Szkołą Podstawowa w Ciechanowcu.
 • 30 marca po raz trzeci ogłoszono zapytanie ofertowe na „Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu” z uwagi na to, że w dwóch poprzednich postępowaniach oferty nie wpłynęły.
 • 30 marca odbyło się spotkanie Rady Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala odwołał z dniem 30 kwietnia 2021 r. Panią Mariolę Kucharewicz z funkcji Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.
 • Trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.
 • 30 marca Marszałek Województwa Podlaskiego w piśmie poinformował, że Gmina Ciechanowiec otrzyma 600 tys. zł pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - tak zdecydowali radni podczas sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pozwoli to na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu oraz przy drodze powiatowej w miejscowości Wojtkowice-Dady. Ponadto na terenie całego miasta zostanie wymienione oświetlenie na LED-owe.
 • 31 marca w centrum Ciechanowca stanęło 8 dwumetrowych pisanek. Wykonawcami pisanek są pracownicy jednostek organizacyjnych gminy. Stalowe szkielety pisanek wykonał P. Adam Stelengowski we współpracy z pracownikami Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare, następnie za pomocą siatki elewacyjnej, zaprawy klejowej oraz tkanin pracownicy Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu uformowali kształt pisanki. Ostatnim etapem prac było pomalowanie form farbą elewacyjną, ich artystyczne ozdobienie oraz polakierowanie. Inspiracją dekoracji była technika batiku - jedna z najstarszych form ozdabiania pisanek. Zdobienia we współpracy oraz pod nadzorem lokalnych artystów Pawła Kłopotowskiego oraz Joanny Paduch wykonywali pracownicy Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Transport pisanek oraz ich rozstawienie na ciechanowieckim rynku było możliwe dzięki pomocy logistycznej Firmy Handlowej Leszek Pełszyk. Burmistrz podziękowł wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wielkanocnych ozdób i podkreślił, że świąteczna dekoracja wpisze się już na stałe w wielkanocną tradycję Ciechanowca.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021”, rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego, rozpatrzenia wniosku, zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Podczas sesji zostały przedstawione informacje dotyczące: działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania,  realizacji w 2020 roku „Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, realizacji w 2020 roku „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec za rok 2020”.

 

 

Załącznik:

Wstępna koncepcja prac objętych przedsięwzięciem w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”