29 kwietnia odbyło się XXIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu VIII kadencji.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec” oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz nadania jej statutu.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 28 kwietnia zgłosił się do urzędu Pan Andrzej Radziszewski - mieszkaniec gminy Perlejewo, który nabył w gminie Ciechanowiec działkę w okolicy miejscowości Ciechanowczyk. Na działce tej znajdowało się dzikie wysypisko śmieci, które Pan Andrzej Radziszewski zlikwidował własnymi siłami. W uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy Ciechanowiec, a także za wkład pracy włożony w uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci, Pan Andrzej otrzymał podziękowania i statuetkę
 • od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w Gminie Ciechanowiec realizowany będzie projekt pn. „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz z poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”. Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji usługi i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej ciechanowiec.pl. W celu realizacji usługi transportu Gmina zakupiła samochód Volkswagen T6.1 Caravelle
 • 1 kwietnia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ul. Podlaskiej w Ciechanowcu wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie na kwotę 5 787 380,23 zł
 • 1 kwietnia podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 4 maja o godz. 9.00. Przedmiotami przetargu są: nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 3053/3 o powierzchni 0,5000 ha, cena wywoławcza nieruchomości 182 839,50 zł brutto (netto 148 650,00 zł + VAT 23%) oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 3053/4 o powierzchni 0,9277 ha, cena wywoławcza nieruchomości 337 412,37 zł brutto (netto 274 319,00 zł + VAT 23% )
 • 2 kwietnia złożono wniosek o dofinansowanie w ramach IV edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”. Wniosek dotyczył zakupu strojów ludowych oraz pieca konwekcyjno-parowego. Ogólna wartość zadania to 20 tys. zł wnioskowana kwota to 10 tys. zł.
 • 6 kwietnia Zakończyły się konsultacje projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii lub uwag. Obecnie trwają uzgodnienia z RDOŚ w Białymstoku oraz Podlaskim Inspektorem Sanitarnym w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu
 • 6 kwietnia odbyło się spotkanie z wykonawcą w sprawie zagospodarowanie terenu wokół zalewu. Na stronie internetowej urzędu dostępna jest wstępna koncepcja inwestycji
 • 8 kwietnia Gmina Ciechanowiec podpisała umowę z Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na realizację projektu pn. „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku i w 100% jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny oraz z budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w terminie 01.02.2021 r. - 31.05.2022 r. W ramach projektu 2 pracowników Urzędu Miejskiego zostanie przeszkolonych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz obowiązków przewidzianych dla koordynatorów dostępności. Dodatkowo w Urzędzie Miejskim zostanie przeprowadzony audyt dostępności instytucji, a po nim doradztwo w zakresie wdrożenia wypracowanych procedur. Udział pracowników delegowanych do udziału w projekcie jest w całości bezpłatny
 • 12 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu” (ul. Sosnowa i ul. Czyżewska - odcinek boczny). W odpowiedzi na zapytanie w wyznaczonym terminie wpłynęło 4 oferty. Ofertę na kwotę łącznie 10 479,60 zł złożoną przez: PROKAT Katarzyna Glazer, ul. Jaśminowa 11A, Świdnik jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji.
 • 12 kwietnia odbyło się spotkanie w sprawie dalszego funkcjonowania „Nadburzańskiej Sieci Szerokopasmowej”. Pod koniec maja tego roku kończy się okres trwałości projektu. Gmina Ciechanowiec planuje ogłoszenie zapytania ofertowego w celu wyłonienia operatora aby zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Ciechanowiec
 • 13 kwietnia ogłoszono przetarg na „Dostawę samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą”. Termin składania ofert upłynął 21 kwietnia o godz. 12.00. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 622 070 zł od firmy TEST Sp. z o. o. z miejscowości Tychy, którą wybrano do realizacji.
 • 13 kwietnia po raz kolejny ogłoszono przetarg na zadanie: „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”. Termin składania ofert upłynął 28 kwietnia. Wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert. (najniższa - 1 095 800,85 zł, najwyższa - 2 777 340,00 zł
 • 14 kwietnia podpisano umowę z firmą PAM Pracownia Architektoniczna z Łodzi na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza, dz. Nr geod. 2869” na kwotę 92 250 zł brutto
 • 14 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie dofinansowania budowy budynku mieszkalnego socjalnego
 • 15 kwietnia ogłoszono zapytanie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową ul. Podlaska w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upłynął 28 kwietnia 2021 r. Wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Projektowanie i nadzór budowy dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski, z Ciechanowca” na kwotę 12 300 zł.
 • 15 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na utwardzenie części terenu kostką przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 kwietnia. Wpłynęły dwie oferty. Ofertę firmy Timofiejuk z Siemiatycz na kwotę 109 470 zł brutto wybrano do realizacji
 • 15 kwietnia ogłoszono przetarg na „Przebudowę parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka. Termin składania ofert upływa 4 maja o godz. 10.00
 • 17 kwietnia odbyła się akcja krwiodawstwa na rzecz Krystiana Zabuskiego, mieszkańca naszej gminy, który przebywa w szpitalu w Siedlcach. Zainteresowanie dawstwem było bardzo duże. W dniu 27 kwietnia ponowiono akcję
 • 19 kwietnia podpisano umowę na „Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”. Wykonawcę zadania wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego. Zakupiony zostanie samochód marki TOYOTA Model RAV4. Wartość zadania 159 570 zł. Samochód dostarczy firma Auto Podlasie Sp. z o.o. Oddział „Toyota-Biała Podlaska” w Białej Podlaskiej
 • 19 kwietnia Odbyło się spotkanie z prezesami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ciechanowiec w celu omówienia uczestnictwa w akcji krwiodawstwa organizowaną przez Klub Motocyklistów. Planowany termin to 16 maja (niedziela)
 • 19 kwietnia przed budynkiem Urzędu Miejskiego, na wniosek Radnej Agaty Koc, stanął pierwszy w gminie Ciechanowiec pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Wielki pojemnik na nakrętki to nie tylko dbałość o segregację odpadów, ale przede wszystkim pomoc dla potrzebujących. Mieszkańcy gminy mogą wrzucać do pojemnika wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na zbiórkę na rzecz Nikosia Wasilewskiego, chorującego na SMA
 • 20 kwietnia odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „Szansa” w sprawie przebywania uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Szansa w Radziszewie Starym. Przeprowadzka zakończy się w maju br.
 • 21 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została zawarta umowa, na mocy której ciechanowiecki samorząd otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na kwotę 600 tys. zł na nowe oświetlenie drogowe w Gminie Ciechanowiec. Dofinansowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu. Budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Wojtkowice-Dady oraz Wymiana oświetlenia w gminie Ciechanowiec na LEDowe.”
 • 22 kwietnia została opublikowana ostateczna lista dróg, których realizacja otrzyma wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Ciechanowiec otrzymała niemal 7 milionów zł. (6 948 070,81 zł.) Dzięki rządowym środkom w gminie Ciechanowiec zostaną zrealizowane następujące inwestycje drogowe: teren miejski: ul. Armii Krajowej, ul. Sienkiewicza, ul. Podlaska oraz ul. Spółdzielcza; teren wiejski drogi w miejscowościach: Ciechanowczyk, Przybyszyn, Dąbczyn, Czaje-Wólka i Wojtkowice Glinna. Dokładny wykaz inwestycji znajduje się na stronie internetowej urzędu
 • 22 kwietnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i innych petentów odbyło się spotkanie w sprawie prac wdrożeniowych związanych z wprowadzeniem systemu płatności w Urzędzie Miejskim. Płatności będą mogły być dokonywane poprzez terminal bezpośrednio u pracownika merytorycznego kartą bankomatową bez konieczności robienia opłat w banku
 • 23 kwietnia została opracowana dokumentacja projektowa na remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i w Łempicach - trwa przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
 • 23 kwietnia odbyło się spotkanie z prezesem firmy Glass Technika w Warszawie, która planuje otworzyć zakład obróbki szkła w Ciechanowcu
 • 25 kwietnia Gmina Ciechanowiec przyłączyła się do akcji „Sprzątanie rzeki Nurzec”. Zebrano ponad 60 worków śmieci. Sprzątnięto brzegi rzeki Nurzec dookoła zalewu w Ciechanowcu
 • 26 kwietnia Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu
 • 27 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę ogrodzenia terenu cmentarza Ewangelickiego - wzdłuż ulicy Sienkiewicza”. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia o godz. 13.00
 • 27 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek komunalny na rogu ulic Kościuszki i Mickiewicza) i ciągów komunikacyjnych w ramach poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia o godz. 14.00
 • 27 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup i dostawę używanej koparki kołowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja o godz. 12.00
 • 28 kwietnia złożono wniosek do Fundacji orlen w ramach programu Czuwamy Pamiętamy „Renowacja miejsc pamięci” . Zaplanowano renowację krzyży przy zbiegu ulic Sienkiewicza, Wińskiej i Kazimierza Uszyńskiego. Dofinansowanie wynosi 7 000 zł.
 • Blisko 34 tys. jednorazowych maseczek trafi do mieszkańców gminy Ciechanowiec w ramach rządowej akcji „Maseczka dla obywatela”. Każdy chętny mieszkaniec może odebrać bezpłatnie cztery maseczki jednorazowe, które pochodzą z rezerw strategicznych kraju. Maseczki będą dostępne do wyczerpania zapasów. Maseczki są do odbioru w godzinach pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (7.30 - 15.30). Mieszkańcy terenów wiejskich otrzymają maseczki od sołtysów, którzy uczestniczą w tej akcji
 • 1 maja na Targowisku Miejskim przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu odbędzie się Festiwal Staroci. Organizatorzy zapraszają od godz. 7.00
 • 3 maja odbędą się uroczystości gminne upamiętniające 230. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis, uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec” oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Akademia Odkrywców – Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz nadania jej statutu.

 

Podczas sesji zostały przedstawione informacje dotyczące: sytuacji finansowej i koncepcji funkcjonowania Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu; działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2020 roku oraz oferty dla mieszkańców gminy na 2021 rok, a także ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

 

Ponadto Burmistrz Ciechanowca poinformował, że został przygotowany Raport o stanie gminy Ciechanowiec za rok 2020. Z tekstem Raportu zapoznać można się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Ciechanowcu pod adresem: https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/raport_o_stanie_gminy/raport-o-stanie-gminy-ciechanowiec-za-2020-rok.html oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7.30 -15.30.